Besluitenlijst 23 augustus

Mandaatbesluit afdeling Jeugd

Het college heeft besloten:

 1. Het mandaat besluit Jeugd 2019 in te trekken per 1 januari 2021
 2. Het mandaatbesluit Jeugd 2021 vast te stellen en per 1 september 2022 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking laten treden.

VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de ledenraadpleging van de VNG.

Raadsvoorstel Toekomstvisie Pekela 2022-2030

Het college heeft besloten:

 1. Met instemming kennis te nemen van de Toekomstvisie Pekela 2022-2030;
 2. De Toekomstvisie middels bijgaand voorstel aan de raad voor te leggen ter vaststelling;
 3. Na instemmend besluit van de raad op het genoemde voorstel onder 2. het format van de collegeadviezen aan te passen zodat elke beleidsnotitie voortaan inhoudelijk wordt getoetst aan de Toekomstvisie.

Bezwaar Eenmalige Energietoeslag

Het college heeft besloten:

1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren
2. Alsnog een Eenmalige Energietoeslag toe te kennen

Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Aangehouden voor nader overleg

Pekela Geeft Gas 2023-2026

Het college heeft besloten:

 1. Aangehouden voor nader overleg

Verkoop grond aan Tinda Vastgoed BV

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel met nummer sectie I, nummer D-3015, gedeeltelijk, aan Industrieterrein-West te Oude Pekela voor een bedrag van € 253.800,= excl. BTW te verkopen aan Tinda Vastgoed 
 2. De financiële afwikkeling te verwerken in de grondexploitatie Industrieweg West en te verantwoorden in de begroting bij de Collegerapportage in het najaar 2022.
 3. Akkoord te gaan met het concept persbericht