Besluitenlijst 22 maart 2022

Uitspraak beroep arbeidsontheffing

Het college heeft besloten:

  1. Te berusten in de uitspraak van de rechtbank Noord- Nederland

  2. De proceskosten ad € 2.059,- en de griffiekosten ad € 49,- te vergoeden

Instemmingsbesluit staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ombouw gasopslag Grijpskerk

Het college heeft besloten:

  1. Geen bezwaar in te dienen tegen het instemmingsbesluit van de staatssecretaris van EZK van 14 februari 2022 over de ombouw van de gasopslag bij Grijpskerk.

Instemmen prijsstelling onderwijsroute

Het college heeft besloten:

  1. aan te sluiten bij de provinciale inkoop van de onderwijsroute in het kader van de Wet op de Inburgering 2021

  1. in te stemmen met de voorgestelde tarief bepaling voor de inkoop van de onderwijsroute

  2. De kosten te dekken uit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

  3. Uiterlijk 23 maart het genomen besluit door te geven aan Hans Kraayenhof van de gemeente Groningen.