Besluitenlijst 20 december

Vestigen recht van opstal schoonwaterafvoerleiding Solidus

Het college heeft besloten:

  1. Voor de overdracht van de schoonwaterafvoerleiding van het waterschap Hunze en Aa’s naar Solidus een recht van opstal voor 12 gemeentelijke wegpassages te vestigen.
  2. Het waterschap d.m.v. ondertekening van bijgaande overeenkomst toestemming te verlenen.

 

Vervanging rioolvoertuig

Het college heeft besloten:

  1. Instemmend kennis te nemen van het gunningsadvies vervanging rioolvoertuig

 

Benoeming Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten:

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om
  2. -De commissieleden voor de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit conform het benoemingsvoorstel te (her)benoemen.

 

Aanschaf compact tractor

Het college heeft besloten:

1.  In te stemmen met de inkoop van een gebruikte compact tractor

2.  De dekking van de incidentele kosten van € 50.000 vanuit het investeringskrediet Aanschaf Kipper kraan licht dat bij de begroting 2022 beschikbaar is gesteld.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning ‘Raadhuis Nieuwe Pekela’, Ds. Sicco Tjadenstraat C 52/53 Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen:

1.  Het bestemmingsplan ‘Raadhuis Nieuwe Pekela’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.03Raadhuis2021-0401.

2.  De omgevingsvergunning door het college te laten verlenen op grond van de coördinatieregeling.

3.  Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen