Besluitenlijst 1 november

Deelname aan programma Koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’ en Startnotitie Wonen en Zorg

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan het Koploperregio-programma van de ministeries Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn & Sport;
 2. Samen met (alle) andere Groningse gemeenten, Provincie Groningen en de samenwerkende woningcorporaties (verenigd in G13) in onderling overleg en afstemming opvolging geven aan het programma ‘Een thuis voor iedereen’ van de Nationale Woon- en Bouwagenda;
 3. De intentie uit te spreken dat de onder 2. genoemde samenwerking wordt uitgebreid met het nog door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te publiceren programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’;
 4. In te stemmen met het instellen van een tijdelijke bestuurlijke kerngroep voor de samenwerking tussen gemeenten, provincie en woningbouwcoöperaties voor het maken van een governance- en uitvoeringsstructuur van ‘Een Thuis voor iedereen’ bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit deze organisaties;
 5. Secretarissen van Vereniging van Groninger Gemeenten, de samenwerkende woningcorporaties (G13) en projectleider Nationale Woon- en Bouwagenda provincie Groningen met de uitvraag om tot een bestuurlijke kerngroep te komen, te belasten.
 6. De startnotitie Wonen en Zorg gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde vast te stellen;
 7. De geraamde lasten van € 40.000 te dekken vanuit de restant gelden voor Beschermd Wonen zoals in de Kadernota 2022 opgenomen.
 8. Nader bekijken of de Woonvisie en de Woon- Zorg in één beleidsstuk kunnen worden ondergebracht

Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de ‘Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Pekela 2022’ vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen op basis van deze verordening de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in te stellen.

Notitie Adviesrecht gemeenteraad Pekela 2022

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de notitie ‘Adviesrecht gemeenteraad Pekela 2022' vast te stellen met daarin de lijst van gevallen waarvoor onder de Omgevingswet een advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan.
 2. De raad voor te stellen deze notitie in werking te laten treden op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Delegatiebesluit Omgevingsplan Pekela 2022

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen het bijgevoegde Delegatiebesluit Omgevingsplan Pekela 2022 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het Delegatiebesluit Omgevingsplan Pekela 2022 in werking te laten treden op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deelname gemeente Pekela in Leader Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan om de cofinanciering voor een nieuw Leaderprogramma 2023-2027 beschikbaar te stellen.
 2. De jaarlijkse bijdrage van € 77.000 voor de komende 4 jaar voor €52.000 te dekken uit de begrote bijdrage Regionaal programma en de resterende €25.000 te dekken vanuit de algemene middelen (= 25.000 nadelig effect op geraamde resultaat 2023 t/m 2026)
 3. Voor dekking van de overschrijding van de kosten raadsvoorstel op te stellen

Verordening nadeelcompensatie Pekela 2022

 1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening nadeelcompensatie Pekela 2022 vast te stellen.

Actualisatie Afvalbeleid gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Marintel opdracht te geven voor een bewonersonderzoek afval in Pekela
 2. IPR Normag opdracht te geven om een Afvalbeleidsevaluatie en - verkenning uit te voeren
 3. De uitkomsten voor te leggen aan de gemeenteraad
 4. De incidentele lasten van afgerond €33.500 te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde budget voor herzien Afvalbeleid
 5. Aandacht schenken aan de communicatie richt gemeenteraad en inwoners

Woo-besluit met betrekking tot leefomgeving

Het college heeft besloten:

 1. Het Woo-verzoek afwijzen omdat de gemeente geen intrekkingsvergunningen voor kamerverhuur heeft verleend, en de gevraagde informatie niet in documenten aanwezig is.