Besluitenlijst 1 maart 2022

Gemeentelijke klimaatstresstest en Regionale Klimaatadaptatie Strategie Groningen en Noord-Drenthe

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de gemeentelijke klimaatstresstest

  2. De resultaten van de stresstest gebruiken om de inwoners te informeren over klimaatverandering

  3. In te stemmen met de Regionale Klimaatadaptatie Strategie Groningen en Noord-Drenthe (RAS)

  4. De gemeentelijke stresstest en de RAS Groningen en Noord-Drenthe ter kennisname aan de raad te sturen

  5. De Stuurgroep (RAS) te informeren over uw besluit

Aanschaf GPS meetapparatuur

Het college heeft besloten:

  1. Een GPS Hiper VR tilt rover + FC6000 Tablet van Topcon aan te schaffen bij Boels;

  2. De incidentele lasten van afgerond € 16.000 te activeren conform de financiële verordening;

  3. De daar uit voortvloeiende structurele kapitaallasten van € 2.400 per jaar en de abonnementskosten van € 1.000 per jaar te dekken vanuit het budget Basisadministratie vastgoed (BAG);

  4. Hiervoor bij de voorjaarsnota een krediet van € 16.000 aan te vragen en de structurele lasten verwerken in de meerjarenbegroting 2023.