Besluitenlijst 19 april 2022

Geactualiseerde overeenkomst levering bluswater 2022

Het college heeft besloten:

  1. Er wordt ingestemd met de geactualiseerde overeenkomst bluswater 2022 na vaststelling van deze (concept) overeenkomst in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Groningen (VRG);

  2. De VRG wordt van deze instemming op de hoogte gebracht.

Wijzigen planologische situatie aan de Brik en Praam in Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de voorbereiding en aanpassing van de voorgestelde planologische wijzigingen voor de Brik en Praam in Nieuwe Pekela;

  2. de voorgevelrooilijn aanpassen conform optie 2.