Besluitenlijst 18 januari 2022

Wob- verzoek Rapportage instandhoudingsinspectie 48 kunstwerken

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob- verzoek deels toe te kennen en de gevraagde informatie openbaar te maken door dit toe te sturen.

  2. Het Wob- verzoek deels af te wijzen in verband met de nog te doorlopen aanbesteding.

  3. De gemeenteraad hierover informeren

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Het college heeft besloten:

  1. Als gemeente Pekela aan te sluiten bij de JOGG-aanpak en JOGG-gemeente te worden. Hiertoe een budget van € 60.000 per jaar beschikbaar te stellen in 2022 tot en met 2024.

  2. De incidentele lasten van in totaal € 180.000 te dekken vanuit de nog onbestede GIDS-middelen (2021: € 71.919; 2022: € 62.579) en de bijdrage vanuit Regio Deal voor dit project van € 15.000 per jaar in 2022-2024.

  3. Daartoe de raad bij de resultaatbestemming 2021 voor te stellen om het restant van de GIDS-middelen van 2021 ad € 71.919 beschikbaar te stellen in 2022. De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken bij de voorjaarsnota 2022. Vooruitlopend op het besluit bij de voorjaarsnota een JOGG-regisseur voor 16 uur per week in de periode 2022 tot en met 2024 aan te stellen. Opdracht geven om de inzet van de JOGG-regisseur te verwerken in een projectopdracht en het college te informeren over de opdrachtnemer.