Besluitenlijst 17 mei 2022

Advies aan Staatssecretaris EZK ten behoeve van het gaswinningsbesluit Groningerveld gasjaar 2022 - 2023

Het college heeft besloten:

  1. Het advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (SEZK) over de operationele strategie voor het Groningenveld van NAM ten behoeve van het gaswinningsbesluit Groningerveld voor het gasjaar 2022-2023 vast te stellen;

  2. Het betreffende advies te verzenden aan de SEZK.

Nieuw op te stellen visie Detailhandel

Het college heeft besloten:

  1. Doorgaan met het opstellen van een visie Detailhandel

  2. In de Voorjaarsnota € 3.000 aanvullende dekking vragen.

  3. Besluitvorming door het nieuwe college laten plaatsvinden

SOZOG jaarrekening 2021 en begroting 2023

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2023 van SOZOG

  2. De raad voor te stellen de jaarrekening SOZOG 2021 voor kennisgeving aan te nemen

  3. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen

  4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022.