Besluitenlijst 15 februari

Toekomstvisie ‘Pekela in beweging’

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorliggende conceptversie van de toekomstvisie ‘Pekela in beweging’;

 2. De conceptversie conform de toezegging aan de gemeenteraad aan te bieden met de bijgevoegde raadsbrief;

 3. De conceptversie ter beschikking te stellen aan de deelnemers aan de ophaalronde maatschappelijke organisaties;

 4. De buurgemeenten, regionale programma-autoriteiten (Regiodeal Oost-Groningen, Alliantie van Kracht, Nationaal Programma Groningen) en de provincie Groningen zodra gereed de definitieve versie ter informatie toe te sturen met de bijgevoegde brief.

Oplossen witte vlekken Brandweer

Het college heeft besloten: Aangehouden

Wijziging bestemming en bouwen woning Burg. Van Weringstraat 2 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De bestemming van het perceel Burg. Van Weringstraat 2 te wijzigen van Horeca naar Wonen

 2. In te stemmen met het bouwen van een woning op het perceel Burg. van Weringstraat 2, Oude Pekela

Jeugdparticipatie

Het college heeft besloten:

 1. Jeugdparticipatie verdelen in Kinderparticipatie (-13 jaar) en Jongerenparticipatie (13 – 23 jaar)

 2. Voor kinderparticipatie een Kinderburgemeester aanstellen voor een jaar (groep 8)

 3. Voor kinderparticipatie een jeugddebat in de raadzaal organiseren

 4. Voor jongerenparticipatie met jongeren in gesprek gaan hoe zij mee willen beslissen

 5. Jongerenparticipatie via een jongerenpanel www.pekelsgoud.nl