Besluitenlijst 14 juni 2022

Aanschaf van RX Mission als VTH applicatie

Het college heeft besloten:

  1. Afwijken van het inkoopbeleid en een VTH applicatie aan te schaffen

  2. Hierbij te kiezen voor RX Mission van Roxit

  3. De eenmalige kosten a €36.284 ten laste te brengen van het project “Omgevingswet”

  4. De jaarlijkse kosten a €24.207 ten laste brengen van het ICT – Software budget VTH applicatie

Kadernota 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het voordeel in 2022 na bijstelling in de kadernota vast te stellen op € 414.010.

  2. De Raad voorstellen de aanvullende kredieten conform bijlage 2 van de Kadernota 2022 beschikbaar te stellen;

  3. De Kadernota 2022 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2023-2026 vast te stellen;

  4. De Kadernota 2022 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2023-2026 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Vaststelling bestemmingsplan Raadhuislaan te Oude Pekela

Het college heeft besloten: het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oude Pekela, Raadhuislaan, woningbouwlocatie’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.BPRaadhuislaan-0401.

  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.