Besluitenlijst 12 juli 2022

Wijzigen bestemming en bouw van woning, Compagniesterwijk

Het college heeft besloten:

  1. De bestemming van de percelen PKL 02 E 959 en PKL 02 E 960 aan de Compagniesterwijk te Oude Pekela te wijzigen van 'Agrarisch' naar 'Wonen'.
  2. In te stemmen met het bouwen van een woning en losstaande schuur op deze percelen.

Bouw woning H.B. Hulsmanstraat I ongenummerd

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het toevoegen van een woning aan de H.B. Hulsmanstraat I, tussen nummers 58 en 60 op perceel PKL01 H 600.

Principeverzoek caravanstalling Korenlaan 2a Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan caravanstalling in vier voormalig agrarische bedrijfsgebouwen.
  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Bewegen in de openbare ruimte

Het college heeft besloten: 

  1. De notitie "bewegen in de openbare ruimte" als kader vast te stellen.
  2. Het genoemde bedrag ad € 280.000 voor drie jaar beschikbaar te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte.
  3. Indien de gemeentelijke aanvraag voor deelname aan de subsidieregeling Gezonde Buurten wordt toegekend uit het bedrag onder 2. € 68.000,- beschikbaar te stellen voor cofinanciering van deze aanvraag.
  4. De kosten te dekken uit het restant van de door het rijk beschikbaar gestelde Corona compensatie gelden
  5. Dit begrotingstechnisch te verwerken