Besluitenlijst 10 mei 2022

Voorlopige jaarrekening 2021 en beleidsladers begroting Afeer 2023

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 en beleidskaders Afeer 2023;

  2. De gemeenteraad hierover te informeren.

kwijtschelding opgeschorte huur/pacht

Het college heeft besloten:

  1. De huurachterstand van sportvereniging Zempo over de jaren 2020 en 2021en de achterstand in de betaling van de pacht voor het horeca gedeelte van stichting MFC De Binding van 8 maanden uit 2021 kwijt te schelden.

  2. De gemeentelijke kosten voor mislopen huur en pacht vast te stellen op € 15.871,71,--.

  3. De kosten te dekken uit het restant van de door het rijk beschikbaar gestelde Corona compensatie gelden 2021