Visie op zonneparken in Pekela

De gemeente Pekela wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie in de vorm van Zonneparken. Zonneparken vormen een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken in onze gemeente. Het opwekken van zonne-energie is een goede stap om deze belangrijke bijdrage te leveren.

Zonnevisie Pekela

De zonnevisie Pekela is opgesteld voor het opzetten van zonneparken in Pekela. In deze visie zijn alle reacties opgenomen, die ingediend zijn tijdens de periode van ter inzagelegging. De Zonnevisie Pekela is op 23 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij is de gemeente Pekela voornemens tot maximaal 75 hectare te vergunnen.

Zonnevisie Pekela (pdf, 7.801 kB). 

Op basis van deze visie kunnen initiatiefnemers hun plannen ontwikkelen en kan de gemeente deze plannen toetsen. In de visie staan de stappen beschreven van het doorlopen van een proces om tot een vergunning voor een zonnepark te kunnen komen. De eerste stap is het voeren van vooroverleg met de gemeente.

Maximum bereikt

Bij de gemeente Pekela zijn veel aanvragen ingediend voor zonneparken. Er is in totaal 75 hectare grond beschikbaar en dit maximum is bereikt.  Nieuwe aanvragen worden om die reden momenteel niet in behandeling genomen.

Vraag en antwoord Zonnevisie Pekela

Voor informatie over de Zonnevisie is er informatie in de vorm van vragen en antwoorden opgesteld.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een ruimtelijk samenhangende, grondgebonden of drijvende installatie voor het opwekken van zonne-energie, groter dan 200 m².

Waarom komt er een visie voor zonneparken in Pekela?

Een visie zegt iets over de vragen ‘waar?’ en ‘Hoe?’ een zonnepark kan ontstaan. Om zonneparken ‘los in het buitengebied’ toe te kunnen staan is het verplicht om een visie daarvoor vast te stellen. Daarnaast heeft de gemeente hiermee een kader waarmee het initiatieven kan toetsen.

Waar kunnen er allemaal zonneparken komen?

In de visie is hiervoor een analyse van het landschap gemaakt. Het resultaat is opgenomen in de visie in de vorm van een opdeling van de gemeente in zones, met daarbij behorende uitgangspunten.

Wordt heel Pekela volgebouwd met zonnepanelen?

Nee, in eerste instantie kunnen aanvragen worden gehonoreerd tot 75 hectare.

Hoeveel aanvragen voor een zonnepark zijn er nu en voor welke locaties?

Er zijn ca. 5 aanvragen gedaan. Deze liggen zuidwest van Nieuwe Pekela, noordwest van Oude Pekela en zuidoost van Oude Pekela.

Heb ik als inwoner inspraak in waar wel of geen zonnepark komt?

Ja. De visie voor zonneparken geeft kaders, de inrichtingsprincipes. Wanneer een verzoek wordt gedaan bij de gemeente, zal een onderdeel van het proces bestaan uit afstemming met de omgeving  Daarna zal voor een vergunningaanvraag van een zonnepark een procedure worden gestart waarbij u als inwoner kunt reageren op de vergunningsaanvraag.

Levert een zonnepark mij als inwoner iets op?

Als gemeente willen wij graag dat de Pekelder kan profiteren van de opbrengsten van een zonnepark. Het kan zijn dat er aanspraak kan worden gemaakt op een bedrag ter investering in woningverbetering( verduurzaming, één van de besparingsdoelstellingen), maar ook in de vorm van korting op uw energierekening wanneer u aangesloten wordt bij een (energie)corporatie.

Waarom worden er geen zonnepanelen op daken van huizen geplaatst in plaats van op grond?

De voorkeur gaat uit naar plaatsing van zonnepanelen op daken. De ruimte op daken is echter beperkt. Vanwege oriëntatie of niet geschikte constructies van daken kan maar een klein deel van de benodigde energie worden opgewekt. Daarom wordt met deze visie ook gekeken naar ruimte in het buitengebied van de gemeente Pekela, zodat er voldoende energie kan worden opgewekt. Om dit te stimuleren is de ‘Zonneladder voor Pekela’ in de visie opgenomen.

Hoe lang blijft een zonnepark?

De vergunning voor een zonnepark mag voor maximaal 30 jaar worden verleend.

Hoe wordt de grond opgeleverd als een zonnepark weg gaat?

Bij het verlenen van een vergunning gaat de gemeente goede afspraken maken over het opruimen van het zonnepark bij het aflopen van de vergunning. Dit kan in de vorm van een voorwaarde bij de vergunning of in een overeenkomst met de initiatiefnemer. Het wordt in ieder geval vastgelegd.

Mogen panelen ook op het water?

Zonnepanelen op het water worden niet uitgesloten. Hier zal een (maatwerk)procedure voor moeten worden doorlopen.

Worden ook goede landbouwgronden opgeofferd voor zonneparken?

De gemeente heeft in de concept visie geen locaties uitgesloten. Grondeigenaren kunnen zelf beslissen of zij hun landbouwgronden ter beschikking willen stellen voor het aanleggen van een zonnepark.

Wat moeten initiatiefnemers doen om bijvoorbeeld daken van bedrijven te benutten voor zonnepanelen (coöperatieve aanpak)?

Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonneparken in het buitengebied. Dit kan nu al en hiervoor is de visie niet nodig. Om te komen tot een ontwikkeling kan contact worden gezocht bij lokale partijen als Pekela Duurzaam, of Veenstroom. Ook regionale organisaties kunnen ondersteuning bieden, zoals Natuur en milieu federatie Groningen, Grunniger Power of Groninger Energie Koepel (Grek).

Is nog inspraak mogelijk op de visie?

De visie is vastgesteld door de raad en daar kan geen input meer voor worden gegeven. Na vijf jaar, of na behalen van de ambitie,  zal de gemeente de zonnevisie evalueren. Inspraak kan gegeven worden wanneer de evaluatie gaat plaatsvinden.

Is het mogelijk om voor lokale initiatieven ruimte te reserveren zodat niet alleen de grote partijen kunnen gaan ontwikkelen?

De visie richt zich op het “waar” en “hoe” van zonneparken. Zowel lokale initiatieven als grootschalige initiatieven zijn welkom tot het totale oppervlak van 75 hectare is bereikt. Initiatieven op daken vallen hier buiten en kunnen te alle tijden gerealiseerd worden.

Is het mogelijk om grote asociale projecten te weren?

Ja, het is mogelijk om criteria op te nemen die initiatieven sturen. De pijlers van de gemeente onderschrijven het belang van zorgvuldige afstemming en planvorming. Daarbij is het mogelijk gedurende de maatwerkprocedure invloed te hebben op de uitwerking van projecten gezien de participatie-eisen van de ontwikkeling van een zonnepark.

Kan het energienet deze aanvragen wel aan?

Binnen de gemeente Pekela zijn beperkte mogelijkheden voor nieuwe aansluitingen in de komende periode (3-5 jaar). Gemeente, provincie, Tennet en Enexis zijn in gesprek om te kijken op welke manier in de toekomst de gewenste opgewekte energie ook kan worden aangesloten. Dit kan betekenen dat de ontwikkeling van het ene zonnepark langer kan duren dan het andere.

Komt de voedselproductie niet in het geding met de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied?

Mede om deze reden is er een maximale totale oppervlak van 75 hectare aan zonneparken opgenomen in de visie. Zie ook de vraag over landbouwgrond.

Wordt ook rekening gehouden met recreatie en recreatieve routes?

Bij de maatwerkprocedure kan recreatie worden opgenomen als onderdeel van het ontwerp. Dit is geen verplichting, maar kan wel worden opgenomen als blijkt dat hier vraag naar is, of als dat een meerwaarde geeft aan het initiatief. Per project kan dat anders zijn.       

Is het mogelijk om op andere wijze dan een omgevingsfonds te participeren?

Invulling geven aan participatie door de initiatiefnemer is op verschillende wijze mogelijk. Het is aan de initiatiefnemer om plannen met de wijze waarop dit vorm krijgt tijdens de (maatwerk)procedure in te dienen en te presenteren.

Kunnen de lopende initiatieven inzichtelijk worden gemaakt?

Initiatieven voor zonneparken hebben hun eigen inspraakprocedure los van de procedure voor het tot stand komen van de visie op zonneparken.