Bekendmaking geheimhouding, inzagerecht en verstrekkingen uit de BRP

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van een ieder die woonachtig is in Nederland. De woongemeente is verantwoordelijk voor de bijhouding van de persoonsgegevens.

Deze gegevens verstrekken wij meestal automatisch aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen. Er kunnen echter ook andere instanties of bedrijven zijn die om informatie over u vragen. Voor het verstrekken van deze informatie kunt u verzoeken om geheimhouding van uw gegevens. Meer informatie en het juiste formulier vindt u op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens op de website van gemeente Pekela.

U hebt ook het recht tot inzage in uw gegevens (artikel 2.55  Wet BRP). U kunt uw verzoek om inzage in uw gegevens met kopie legitimatiebewijs richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het KCC. Wij benaderen u dan voor de kosteloze inzage.

Tot slot kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om een opgave van gegevens, die vanuit de basisadministratie zijn verstrekt aan instellingen en derden. Dit overzicht sturen wij u toe, behalve wanneer de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen. Dit betreft alleen de gegevens die 20 jaar voorafgaand aan het verzoek zijn verstrekt (Artikel 3.22 wet BRP). Aan het verzoek van 20 jaar kan op dit moment door gemeenten niet worden voldaan, het aantal jaren waarover informatie kan worden verstrekt wordt opgebouwd. In nieuwe wetgeving is een termijn van 20 jaar opgenomen, voorheen kon een verzoek om opgave van verstrekkingen uit de basisadministratie van het voorgaande jaar worden ingediend.

U kunt uw verzoek met een kopie legitimatiebewijs richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het KCC.

U kunt uw gehele persoonslijst ook inzien met uw DigiD op MijnOverheid. Twijfelt u eraan of uw gegevens correct zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan contact op met het KCC, telefoonnummer: 0597 617555.