Tijdelijke hulp voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u door de coronacrisis minder inkomsten? Voor extra ondersteuning zijn er drie regelingen beschikbaar voor ondernemers en zzp'ers. De Tozo bestaat uit twee regelingen te weten een uitkering voor uw kosten voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet. Daarnaast bestaat de huidige Bbz-regeling. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

De Tozo is aan te vragen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Wij hebben acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Maar we doen natuurlijk ons best om uw aanvraag sneller af te handelen.

U kunt een Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 30 september 2021. U kunt de Tozo 5-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 augustus of 1 september of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de regeling(en)? Kijk voor een beslisboom op de site Krijg ik Tozo.

Tozo met terugwerkende kracht

Het is mogelijk om de Tozo met 1 maand terugwerkende kracht aan te vragen. Dit kan vanaf augustus 2021. Dus als u in augustus aanvraagt, dan kunt u ervoor kiezen om de uitkering per 1 juli in te laten gaan. En als in u in september aanvraagt, dan kunt u ervoor kiezen om de uitkering per 1 augustus in te laten gaan.

Ondersteuning bij (her)oriëntatie

Ondernemers kunnen sinds 1 januari 2021 ondersteuning krijgen om zich te (her)oriënteren en voor te bereiden op de toekomst. Hetzij als zelfstandig ondernemer, het zijn als werknemer in loondienst. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het IMK (088 9990111). Zij helpen ons met het uitvoeren van alle regelingen voor zelfstandigen. Wilt u als ondernemer hulp bij het zoeken naar betaald werk, dan kunt u zich melden bij Afeer (0597 453653).

Drie regelingen

De Tozo bestaat uit twee regelingen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning (maximaal 3 maanden) die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Daarnaast is het mogelijk om een Bbz-krediet aan te vragen binnen de huidige Bbz-regeling 2004.

Regeling 1: Tijdelijke inkomensondersteuning

De uitkering voor uw kosten van levensonderhoud, vult uw inkomen aan tot het voor u geldende sociaal minimum. Daarom is het o.a. van belang om te weten wat de samenstelling van uw huishouden is. De uitkering kan slechts één keer verstrekt worden aan een huishouden.

Regeling 2: Lening voor bedrijfskapitaal (bedrijfskrediet tot maximaal € 10.157,00)

Als u als ondernemer niet langer meer de lasten van uw bedrijf kunt betalen, dan kan mogelijk het bedrijfskrediet voor u uitkomst bieden. Het bedrijfskrediet is een geldlening en het is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Regeling 3: De huidige Bbz-regeling (krediet tussen € 10.157,00 en € 203.135,00)

Het kan zijn dat u meer bedrijfskrediet nodig heeft dan waarin de Tozo voorziet. De voorwaarden en het aanvragen van Bbz zijn niet gewijzigd en vraagt u aan via de pagina bijstand voor zelfstandigen.

 • U heeft een eigen bedrijf (en voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf)
 • U bent een Nederlander (of daarmee gelijkgesteld)
 • U woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient
 • U heeft door de coronacrisis minder inkomsten.
 • Uw inkomen is onder het bijstandsniveau.
 • U werkt minimaal 23,5 uur per week voor uw onderneming of u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft nog geen recht op pensioen.
 • U verblijft tijdens de Tozo-periode(s) dit jaar in totaal niet langer dan 4 weken buiten Nederland.
 • U bent uw bedrijf vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart (met een inschrijving bij de KvK)
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Vraagt u de regeling aan na 31 mei 2020? Of krijgt u de uitkering al en wilt u deze verlengen? Dan kijken we ook naar het inkomen van uw partner en kinderen die bij u wonen. Is dat onder het bijstandsniveau? Dan kunt u de Tozo aanvragen.
 • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond zoals die genoemd staat in artikel 13 van de Participatiewet. Dat wil zeggen, er is geen sprake van een situatie waarin de ondernemer:
  • gedetineerd is;
  • militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland verblijft;
  • jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • jonger is dan 27 en studeert met behulp van een studiefinanciering.

Aanvullende voorwaarden voor een DGA

 • U alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet artikel 13 niet op hem of haar van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden uitkering van levensonderhoud

 • De aanvrager is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Het inkomenstekort is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de coronacrisis.
 • Samenstelling van het huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder, echtpaar/samenwonend).
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het berekenen van de hoogte van de Tozo-uitkering.
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland (in de landen van de EU, EER of Zwitserland) hun bedrijf hebben, geldt dat zij in hun woongemeente een aanvraag kunnen indienen voor Tozo-levensonderhoud.

Aanvullende voorwaarden bedrijfskrediet

 • Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet u als ondernemer naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidstoets plaats
 • De af te sluiten lening voor bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157,00
 • Heeft u eerder al een Tozo-bedrijfskrediet toegekend gekregen, maar was deze lager dan € 10.157,00? Dan mag u voor het resterende deel nog een keer bedrijfskrediet aanvragen. Beide leningen mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn of meer bedragen dan € 10.157,00.
 • Tegen een rentepercentage van 2%
 • De maximale looptijd van de lening is drie en een half jaar
 • Tot 1 januari 2022 hoeft u niet op de lening af te lossen (rente en aflossing).
 • Er mag bij uw bedrijf geen sprake zijn van surseance van betaling. Uw bedrijf mag ook niet in staat van faillissement verkeren. Dit geldt voor u als zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon zelf.
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. Ondernemers die buiten Nederland (in de landen van de EU, EER of Zwitserland) wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, kunnen vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de Gemeente Maastricht.

DigiD

Heeft u geen DigiD? U kunt een DigiD aanvragen via de website van DigiD. U ontvangt binnen 5 werkdagen een code waarmee u kunt inloggen.

Eerste aanvraag Tozo

Vraagt u voor het eerst Tozo aan voor levensonderhoud? Of is het meer dan drie maanden geleden dat u Tozo levensonderhoud hebt ontvangen? Of wilt u een bedrijfskrediet aanvragen? Dit gaat zo:

 1. U logt in met DigiD
 2. U vult de vragen naar waarheid in.
 3. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 4. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Eerste aanvraag Tozo

Aanvraag verlenging Tozo

Wilt u een Tozo-aanvraag voor het verlengen van uw uitkering? Dit kan alleen als uw eerdere uitkering korter dan drie maanden geleden is beëindigd. Aanvragen gaat zo:

 1. U logt in met DigiD
 2. U vult de vragen naar waarheid in.
 3. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 4. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Verlengen Tozo

Zorg dat u in elk geval het volgende bij de hand heeft

 • Uw DigiD
 • Identiteitsbewijs van aanvrager (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning of lening bedrijfskrediet gestort moet worden

Heef u een partner, houd dan ook de volgende gegevens bij de hand:

 • De DigiD van uw partner
 • Identiteitsbewijs van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)

Vraagt u tijdelijke ondersteuning aan, dan houd u ook de volgende stukken bij de hand:

 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Vraagt u bedrijfskrediet aan, dan moet u ook de volgende stukken uploaden bij de aanvraag:

 • Indien mogelijk, de meest recente jaarrekening. Als u de jaarafrekening van 2019 nog niet gereed hebt, dan volstaat de jaarrekening van het boekjaar 2018.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door inzicht te geven in de hoogte van uw maandlasten in relatie tot uw omzet. Ook moet u kunnen aantonen dat u de bedrijfslasten niet of niet volledig kunt financieren uit uw zakelijk en/of privévermogen. Het gedeelde vermogen dat u met uw partner heeft telt ook mee. Het eigen vermogen van uw partner telt niet mee.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Ja, dat kan, U kunt de TONK ook aanvragen als u Tozo ontvangt. De Tozo is wel inkomen voor de TONK.

  Lees verder