Pekela wil inzetten op meer gezonde jaren

De gemeente Pekela zet in op meer gezonde jaren in Pekela met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2028. De nota beschrijft de grootste gezondheidsuitdagingen- en speerpunten voor de komende jaren. Op dit moment zijn de gezondheidscijfers in Pekela zorgelijk. Met het gezondheidsbeleid wil de gemeente stappen zetten om te zorgen voor meer gezonde jaren voor inwoners van Pekela. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt 30 mei 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Speerpunten gezondheidsnota

De gezondheidsnota omschrijft de belangrijkste opgave waar Pekela voor staat: hoe zorgen we ervoor dat Pekelders langer in goede gezondheid kunnen leven. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of financiële situatie. Met de Toekomstvisie ‘Pekela in Beweging’ als kapstok, waarin gezondheid een van de vier pijlers is, worden in de gezondheidsnota de ambitie en prioriteiten vastgesteld voor de periode 2023-2028. Met het gezondheidsbeleid 2023-2028 wordt ingezet op vier speerpunten:

  1. Gezond opgroeien met gelijke kansen
  2. Mentale veerkracht en weerbaarheid jeugd
  3. Gezond en vitaal ouder worden
  4. Gezonde leefstijl

Gezondheidscrisis dreigt
De levensverwachting in goede gezondheid ligt in Pekela lager ten opzichte van andere gemeenten. In Pekela groeien relatief veel kinderen op in een kwetsbare situatie. Ook roken er nog steeds veel inwoners, waaronder ook jongeren en zwangere vrouwen, ondanks landelijk ontmoedigingsbeleid en heeft meer dan zestig procent van de inwoners overgewicht. Om de gezondheid van inwoners te bevorderen wil de gemeente Pekela de komende jaren steviger inzetten op preventie en inwoners stimuleren gezonder te leven. Denk hierbij aan het praktisch ondersteunen van de jongste jeugd en (aanstaande) ouders in het kader van Kansrijke Start. Het creëren van aantrekkelijke beweegplekken en een gezonde voedselomgeving en het stimuleren van (meer) bewegen. Investeren in preventie kan zich op de lange termijn uitbetalen in gezondheidswinst. 

Stevig inzetten op preventie
Wethouder Lex Kupers: “De gezondheidscijfers in Pekela zijn zorgelijk. Als we niet meer doen op het gebied van preventie en steviger inzetten op gezondheidsbevordering, dreigt een gezondheidscrisis waarbij de toegankelijkheid van de gezondheidszorg onder druk komt te staan. Inwoners van Pekela verdienen dezelfde kansen om in goede gezondheid op te groeien en vitaal ouder te worden. Om dit te bereiken zetten we stevig in op preventie.” 

Integrale aanpak
In de Pekelder gezondheidsnota wordt het perspectief van ‘positieve gezondheid’ gehanteerd. Hierbij gaat het niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar gaat het ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin inwoners leven. In de nota wordt de aanpak in samenhang beschreven, omdat meerdere factoren, zoals opleidingsniveau, werk en inkomen, leefomgeving, mentale gezondheid, voeding en beweging invloed hebben op gezondheid. 

Landelijke inzet gezondere samenleving
De Rijksoverheid wil meer inzet op een gezondere samenleving. Hiervoor is in februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend. In dit akkoord staan afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Op basis van dit akkoord gaat iedere gemeente aan de slag met een lokaal en integraal plan van aanpak. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Pekela dient als kader en geeft de speerpunten weer voor het plan van aanpak voor de gemeente Pekela.