Pekela op weg naar een nieuwe Groen- en Watervisie

De gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe Groen- en Watervisie en wil haar inwoners graag de mogelijkheid geven om mee te denken. Hoe moeten we omgaan met het veranderende klimaat? In hoeverre draagt het groen en het water bij aan de woonomgeving? Samen met de inwoners wil de gemeente een Pekelder visie realiseren op het openbaar groen.

Groen- en Watervisie

In de Groen- en Watervisie is veel aandacht voor de beleving en betrokkenheid van inwoners bij de groene leefomgeving. Voor het behouden en verbeteren van de biodiversiteit en het aanpassen van de leefomgeving aan een veranderend klimaat. Een Groen- en Watervisie is hét instrument wanneer het aankomt op het maken van keuzes ten aanzien van de openbare ruimte. Keuzes die gaan over gezondheid, ruimte, esthetiek, cultuurhistorie, ecologie, milieu, economie, educatie en recreatie.

Betrekken inwoners

Om onze inwoners in de nieuw op te stellen Groen- en Watervisie te betrekken zetten wij een enquête uit. Deze is te vinden op www.PekelsGoud.nl . Daarnaast wil de gemeente graag in gesprek met de inwoners voor een verdere uitwerking van de visie. Dit doen we in twee of drie bijeenkomsten. Onderaan de enquête kan deelname aan de bijeenkomst kenbaar worden gemaakt.