Meerjarige Prestatieafspraken

Op maandag 12 december 2022 zetten de gemeente Pekela, woningcorporatie Acantus en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) een handtekening onder de lokale meerjarige prestatieafspraken voor 2022-2025. Deze sluiten aan op het Regionaal Ambitiekader 2022-2025. Hierin levert elke partij een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. De basis is de gemeentelijke Woonvisie.

Gezamenlijke ambities

De meerjarige prestatieafspraken gaan over wat de partijen gezamenlijk kunnen bereiken. In 2022 is extra aandacht besteed aan het concreet maken van plannen.

Een aantal afspraken uitgelicht

  • We werken aan vernieuwing en verbetering van de woningvoorraad, door (levensloopbestendige) nieuwbouw, renovatie, verbetering.
  • We werken actief samen om de woonlasten te verlagen. Om de energiearmoede te beperken en samen zo effectief mogelijk in te zetten voor de mensen die dit het meeste nodig hebben.
  • Woningtoewijzing aan mensen uit aandachtsgroepen gebeurt in goed onderling overleg.
  • Samen met De Badde gaan we door met het organiseren van leefbaarheidsinitiatieven om huurders te betrekken bij hun buurt.
  • Met de 6 Oost-Groninger gemeenten en de corporaties wordt gewerkt aan een regionale woon-zorgvisie.
  • Woningen worden comfortabeler en energiezuiniger door extra isolerende maateregelen. Hiervoor zal geen huurverhoging volgen.
     

Klik hier voor de meerjarige prestatieafspraken.