Groenonderhoud in en rondom het Pekelder Hoofddiep

Wij ontvangen veel vragen van inwoners over het onderhoud van het Pekelder Hoofddiep en daar rondom. Het beheer in het water van het Pekelder Hoofddiep valt onder de werkzaamheden van het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het water. De gemeente gaat met het Waterschap in overleg om de onderhoudswerkzaakheden in het Pekelder Hoofddiep weer op te pakken.

Maaien en klepelen van taluds en bermen

Dit najaar wordt gestart met de jaarlijkse werkzaamheden van het klepelen van de taluds en bermen. De grote maai- en klepelwerkzaamheden, zoals de taluds en bermen worden in de gemeente één keer per jaar uitgevoerd. Dit is vastgesteld in het maaibeleid van 2020. Hierdoor gaat het aangezicht er op bepaalde locaties natuurlijker uitzien en wordt de biodiversiteit vergroot.

Groenvisie Pekela

Eind dit jaar wordt gestart met het opstellen van een groenvisie voor Pekela. Hierin worden keuzes over het beheren en het onderhouden van het gemeentelijke groen vastgelegd. Samen met inwoners willen wij een robuuste en klimaatbestendige inrichting realiseren die voldoet aan het gewenste kwaliteitsbeeld. Hierin houden wij rekening met kwetsbaarheden en de aanwezige kwaliteiten in onze gemeente. Inwoners wordt eind dit jaar gevraagd om hierin mee te denken.