Gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting

De gemeente Pekela heeft een sluitende begroting opgesteld voor het jaar 2023. Het biedt het nieuwe college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om lopende bezuinigingen te schrappen en in te zetten op nieuw beleid. Daarnaast houdt de gemeente oog voor de samenleving en de energiearmoede. De begroting van de gemeente Pekela wordt in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2022 behandeld.

Bezuinigingen ingetrokken

Wethouder Reiny Kuiper: ‘’Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zien wij een financiële plus. Het college heeft daardoor de mogelijkheid om de gemeenteraad voor te stellen de nog bestaande bezuinigingen in te trekken.’’

Ruimte voor nieuw beleid

Vanwege een sluitende begroting is er ruimte om incidentele investeringen te doen zoals extra aandacht voor veiligheid, een extra investering in het straten en wegen fonds en spelen en bewegen in de openbare ruimte om op die manier uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord. De vastgestelde Toekomstvisie is hiervoor de basis. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om de hondenbelasting in 2023 af te schaffen.

Oog voor de samenleving en energiearmoede

De gemeente Pekela heeft oog voor de samenleving en de problematiek rondom energiearmoede. Huishoudens worstelen om de maandelijkse lasten op te hoesten. Om die reden is de tweede ronde van de uitbetaling van de energietoeslag versneld opgestart. Daarnaast kijkt het college naar extra mogelijkheden om huishoudens in Pekela te ondersteunen, ook in 2023.

Meerjaren begroting

In de meerjaren begroting zien wij een tekort op ons afkomen vanaf 2026. Vanaf dat jaar wordt de uitkering uit het gemeentefonds verlaagd. Er is grote mate van onzekerheid of het Rijk de gemeenten wel en in welke vorm gaat compenseren. Omdat hier nog onduidelijkheid over is, doen wij nog geen voorstellen om in 2026 te komen tot een sluitende begroting. Dit maakt dat wij op dit moment de begroting niet kunnen belasten met extra structurele uitgaven.

Nieuwe vorm van de begroting

De begroting 2023 is opgesteld in een nieuwe, compacte vorm. De begroting is gebaseerd op de vier pijlers leren, gezondheid, woonomgeving en werk en inkomen zoals we die ook kennen in de  toekomstvisie en het coalitieakkoord. De nieuwe vorm draagt bij aan leesbaarheid, herkenning en integrale samenwerking. Voor de gemeentelijke begroting is hier de pijler Bestuur en Organisatie aan toegevoegd.

Lees hier de uitgebreide begroting 

Begroting 2023 in één oogopslag