Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

In het pand ‘de Clockstede’ aan de Prunuslaan komt vanaf begin januari een tijdelijke uitwijklocatie, een opvanglocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Woningcorporatie Acantus, de eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben dit besloten vanwege het tekort aan opvang in de regio. Het pand wordt gebruikt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de periode van één jaar.

Coronacrisis en opvang

Op dit moment is er een tekort aan opvang voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. De speciaal daarvoor ingerichte locatie in Haren wordt al optimaal gebruikt. In de Clockstede worden alleen asielzoekers opgevangen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus en afkomstig zijn van asielzoekerscentra in het noorden van Nederland.

Medewerking uit solidariteit

De gemeente Pekela wil uit solidariteit naar de regio medewerking verlenen aan de noodzakelijke opvanglocatie. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het gaat hier om mensen die wij niet aan hun lot kunnen overlaten, zeker niet gezien de coronacrisis. Wel is de opvang tijdelijk én onder een aantal strikte voorwaarden.’’

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld die door het COA worden nageleefd. Het gaat bijvoorbeeld om de opvang van maximaal 120 personen, personen blijven niet langer dan nodig voor isolatie / quarantaine in de Clockstede en gaan daarna terug naar het asielzoekerscentrum waar zij vandaan komen, en er is controle op dat personen de Clockstede niet verlaten in de isolatie-/quarantaineperiode.

Klopt het dat er een azc in Pekela komt?

Het gaat om een tijdelijke uitwijklocatie, een opvanglocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Per wanneer verblijven daar asielzoekers?

Het COA huurt De Clockstede vanaf begin januari 2022. Dan wordt de locatie klaar gemaakt voor de ontvangst van de eerste asielzoekers. 

Waar komen de bewoners vandaan? Gaat het om statushouders?

Het gaat om asielzoekers uit diverse plekken van de wereld, die verblijven in asielzoekerscentra in de drie noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland). Deze mensen kunnen zich in alle fasen van de asielprocedure bevinden, dus het kan gaan om mensen die zich net hebben aangemeld als asielzoeker, maar ook om statushouders.

Hoeveel personen verblijven daar?

Er mogen maximaal 120 personen verblijven. Het daadwerkelijke aantal is wisselend en afhankelijk van het aantal (mogelijke) coronabesmettingen. Het kan zijn dat er een periode weinig personen verblijven, maar het kan ook zijn dat het maximaal bezet is.

Hoelang worden bewoners daar opgevangen?

(Mogelijk) besmette asielzoekers verblijven daar alleen de isolatie-/quarantaineperiode. Dat is geheel afhankelijk van het verloop van de ziekte (als iemand daadwerkelijk besmet geraakt is), of van de omstandigheden (als iemand in quarantaine is). In theorie duurt de quarantaineperiode maximaal 10 dagen. Maar als in die periode een gezinslid alsnog besmet blijkt te zijn, dan gaat kan de periode worden verlengd. De GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) bepaalt, in afstemming met GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers), wanneer iemands isolatie- of quarantaineperiode is afgelopen.

Vervolgantwoord: Als de GGD, in overleg met de GZA, bepaald heeft dat iemand genezen is, of dat de quarantaineperiode is afgelopen, dan gaat diegene terug naar een van de reguliere asielzoekerscentra. Mocht iemand te ziek zijn om in de uitwijklocatie te kunnen blijven, dan regelt de GZA dat de bewoner naar een medische faciliteit kan. In de praktijk komt dit heel weinig voor.

Hoelang wordt deze locatie gebruikt voor het COA?

Maximaal 1 jaar. 

Waarom een locatie in Pekela?

Op dit moment is er een tekort aan opvang voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. De speciaal daarvoor ingerichte locatie in Haren wordt al optimaal gebruikt. Uit solidariteit naar de regio verlenen wij medewerking aan de noodzakelijke opvanglocatie.

Wat gebeurt er met de huidige bewoners? Regelen jullie daar een vervangende woonruimte voor?

De huidige bewoners wonen hier via Ad Hoc leegstandbeheer. De bewoners weten dat het gebruik altijd tijdelijk is en zijn inmiddels geïnformeerd dat er een andere, tijdelijke huurder is.

Mogen (mogelijk) besmette bewoners de locatie verlaten?

De bewoners mogen het terrein van de opvanglocatie niet verlaten. De bewoners krijgen voorlichting over wat van hen verwacht wordt en worden begeleid door COA-medewerkers. Ook zijn er medewerkers van de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers – de doktersdienst voor asielzoekers) aanwezig en is er nauwe afstemming met de GGD. Het terrein is gedeeltelijk afgesloten met hekken en er is dag en nacht beveiliging.

Mocht iemand aangeven de locatie te willen verlaten, dan wordt hij/zij daar op aangesproken. Het COA is geen justitiële instelling en heeft niet de bevoegdheid om mensen tegen hun wil vast te houden. De ervaring is, dat het overgrote deel van de tijdelijke bewoners zich goed aan de afspraken houdt. 

Wat als men toch de locatie verlaat binnen de quarantaineperiode?

Mocht iemand aangeven de locatie te willen verlaten, dan wordt hij/zij daar op aangesproken. Mocht iemand zich onverhoopt toch buiten de locatie begeven, dan schakelt het COA de politie in. Samen wordt dan gezorgd dat de persoon terugkeert naar de uitwijklocatie. Het COA is het eerste aanspreekpunt. De burgemeester is uiteindelijk  verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Hoe verloopt het in- en uitstroomproces? Wie is verantwoordelijk?

Als op een opvanglocatie in één van de noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland) een bewoner besmet blijkt te zijn met het coronavirus, wordt gekeken of hij/zij op de eigen locatie in isolatie kan verblijven. Eventuele familieleden en/of huisgenoten die mogelijk besmet zijn, worden n quarantaine geplaatst. Lukt dat niet, dan kunnen (mogelijk) besmette asielzoekers tijdelijk terecht in een uitwijklocatie. Zij gaan met speciaal vervoer van de eigen locatie naar de uitwijklocatie. Het COA is hiervoor verantwoordelijk.

Er is momenteel woningnood. Waarom kiezen jullie ervoor om vluchtelingen te huisvesten? En niet mensen die al jaren op een woning wachten?

Clockstede is een groot pand met een zorgbestemming. Het is daarom niet te (ver)huren als reguliere woonruimte. Op dit moment is er geen huurder voor dit pand. Wel is het pand geschikt voor de tijdelijke uitwijklocatie door de indeling van het pand. 

Wie is verantwoordelijk voor mogelijke overlast van de bewoners? Wat doen jullie eraan om overlast te beperken?

De gemeente en het COA zijn hierbij eerste aanspreekpunt. De gemeente is te bereiken via telefoonnummer 0597-617555 en het COA via telefoonnummer 088-7157000.

Het COA zorgt ervoor dat de bewoners op het terrein blijven. Naast dat er 24/7 beveiligers aanwezig zijn is er COA-personeel en medisch personeel van GZA op de locatie van 8.00 – 22.00 uur. Mochten er zich onverhoopt incidenten voordoen die niet door het COA, GZA en/of de beveiligers afgehandeld kunnen worden, dan worden hulpdiensten ingeschakeld. Er wordt een omwonendenoverleg ingesteld met vertegenwoordigers uit de omgeving, waarin alle voorkomende zaken aan de orde kunnen komen. Daarnaast is de uitwijklocatie 24 uur per dag bereikbaar en wordt in geval van acute overlast samen naar een oplossing gezocht. De locatiemanager van het COA wordt de contactpersoon naar de omgeving toe, en onderhoudt ook de contacten met bijvoorbeeld de gemeente en de politie.

De naam van de locatiemanager en de contactgegevens van de uitwijklocatie (e-mailadres en telefoonnummer) worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Tot de contactgegevens van de uitwijklocatie bekend zijn, is het COA tijdens kantooruren bereikbaar op de COA Informatielijn via telefoonnummer 0800 715 7000 of via de e-mailadres info@coa.nl

Is het plaatsen van maximaal 120 personen in dit gebouw wel veilig? Wat doen jullie om de veiligheid te bewaken en wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

De verhuurder zorgt ervoor dat het pand aan alle veiligheidsnormen voldoet. Het COA moet daarbovenop zorgen dat het gebruik van het pand voor deze doelgroep aan specifieke veiligheidseisen voldoet en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Het plaatsen van personen in het gebouw is daarmee veilig te noemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Onder welke omstandigheden worden deze personen gehuisvest? 

Het is een uitwijklocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Er zijn aparte afdelingen voor isolatie (voor daadwerkelijk besmette personen) en quarantaine (voor mogelijk besmette personen). Alle  mensen daar worden geacht  op hun afdeling te blijven. Bewoners die in isolatie moeten, kunnen wel in contact zijn met elkaar. Ze moeten wel een mondneusmasker dragen om medewerkers van het COA niet te besmetten. Als mensen zelf geen masker hebben krijgen zij deze van  het COA.

Op gezette tijden is er (per afdeling gescheiden) de mogelijkheid om op een met hekken afgezet gedeelte van het terrein buiten te zijn, zodat bijvoorbeeld kinderen ook buiten kunnen spelen. Bewoners die op de uitwijklocatie verblijven worden in alle dagelijkse levensbehoeften voorzien. Medewerkers dragen beschermende kleding als zij eten rondbrengen of op een andere manier  in contact komen met de bewoners. Indien mogelijk kunnen bewoners deelnemen aan bijvoorbeeld online activiteiten en er wordt geregeld iets voor de kinderen georganiseerd.

Er is dagelijks contact tussenbewoners en medewerkers van GZA en er is nauwe afstemming met de GGD. De GGD bepaalt, in afstemming met GZA, of iemand uit isolatie/quarantaine en terug naar de eigen opvanglocatie kan.

Kunnen we als buurt of bewoners van Pekela iets betekenen?

Helaas is het niet mogelijk de tijdelijke bewoners van de uitwijklocatie te bezoeken. Maar steunbetuigingen in de vorm van kaartjes of andere kleine attenties, bijvoorbeeld voor de kinderen, zijn altijd van harte welkom. Als u wilt overleggen over de mogelijkheden kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de locatie. De contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. Deze kunt u te zijner tijd onder andere vinden op de nog aan te maken locatiepagina van de uitwijklocatie op www.coa.nl. 

Totdat het e-mailadres en telefoonnummer van de uitwijklocatie bekend zijn, kunt u het COA bereiken via de COA Informatielijn, via telefoonnummer 0800 715 7000 of via e-mailadres: info@coa.nl