Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Jaarlijks laat de gemeente Pekela een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Pekela was er een respons van 49 procent waarbij nagenoeg alle vragen positiever zijn beantwoord dan dezelfde vragen die gesteld zijn in 2018. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het onderzoek is erop gericht inzicht te bieden in de ervaringen van inwoners met de Wmo, wat betreft het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en het effect van die ondersteuning.

Deelnemers

De vragenlijst voor dit zogeheten cliëntervaringsonderzoek (ceo Wmo) is verzonden naar de 575 inwoners van Pekela die in 2020 gebruik maakten van een maatwerkvoorziening Wmo, of van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en/of begeleiding. Hierop hebben 241 inwoners de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dit is een respons van 49%, net als in 2020. Dit is een goede score vergeleken met een landelijk gemiddelde van 35% respons.

Jaarlijks onderzoek

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ heeft de uitkomsten van het onderzoek weergegeven in bijgaande rapportage. Het cliëntervaringsonderzoek, een jaarlijks terugkerend onderzoek op grond van art. 2.5.1 lid 1 Wmo, laat zien hoe cliënten hun ondersteuning hebben ervaren. Het onderzoek geeft een schets van de algehele tendens en mate van tevredenheid. Deze worden mede beïnvloed door de omstandigheden van cliënten en het type ondersteuning dat cliënten ontvangen. Het is bovendien goed om te beseffen dat voor sommigen het contactmoment met de gemeente kort geleden was terwijl dat voor anderen een jaar geleden was. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de resultaten.

Positieve resultaten 2020

De uitkomsten van het ceo 2020 bevestigen de positieve trend van de afgelopen jaren. Nagenoeg alle vragen uit het onderzoek zijn positiever beoordeeld dan in 2018 én in 2019. De resultaten uit het onderzoek staven de huidige werkwijze en het beleid van de gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo. Bij de doorontwikkeling van onze voorzieningen zullen wij rekening houden met dit resultaten uit dit onderzoek.

Jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een uniform cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelden hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst met tien standaard vragen. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken.