Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030892