Detailhandelsvisie Pekela 2023

Conceptvisie detailhandel - Ter inzage legging

Inspraak Detailhandelsvisie Pekela


Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 12 oktober 2023 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt het conceptrapport “Detailhandelsvisie Pekela ”.

Inhoud

Samen met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers/winkeliers en BRDG-advies is de visie voor detailhandel opgesteld. Deze visie geeft aan hoe de huidige situatie voor de winkels eruit ziet. Tevens wordt aangegeven wat gewenst is om winkels in Pekela te behouden en wat daarvoor nodig is. Daarbij wordt het concentratiemodel (centreren van functies in de desbetreffende winkelgebieden in zowel Nieuwe als Oude Pekela) voorgesteld. 

Inzage

De concept Detailhandelsvisie Pekela ligt overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening van 12 oktober 2023 ter inzage.  Deze kan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis Raadhuislaan 8 in Oude Pekela, tijdens openingstijden. Of op afspraak. De concept detailhandelsvisie Pekela staat ook op de website. (www.pekela.nl)

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie op de concept Detailhandelsvisie Pekela geven. Uw inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig een afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

De Detailhandelsvisie Pekela 2023 is hier te raadplegen.