Ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” ter inzage

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 14 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” te Oude Pekela ter inzage ligt.

Planinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied waar voorheen onder andere het modehuis Kooistra was aan de Feiko Clockstraat te Oude Pekela. Het plan biedt ruimte voor de uitwerking van een van de geschetste ontwikkelingen zoals deze is weergegeven in het Ontwikkelplan Oude Pekela Centraal, gebied 12b. Dit bestemmingsplan is bedoeld om het benodigde planologisch-juridische kader vast te stellen op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden verleend.  Wanneer het kader is vastgesteld kan het bouwplan concreet worden gemaakt. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en hierbij wordt ingezet op het realiseren van 17 appartementen in een complex van 2 bouwlagen georiënteerd op de Feiko Clockstraat, Raadhuislaan en het Raadhuisplein.

Plan inzien

Met ingang van 14 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 8 te Oude Pekela. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0765.02BPKooistrawonen-0301.

Reageren?

Wilt u reageren? U kunt tot en met 24 augustus 2020  een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:  De raad van de gemeente Pekela. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar Zienswijze indienen.