Raadsgriffier

De raadgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

De belangrijkste taken van de raadsgriffier zijn:

  • Ondersteunen en adviseren van de raad bij zijn volk vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken.
  • Bewaken van het politieke besluitvormingsproces en scheiding van rollen en verantwoordelijkheden bij dat proces.
  • Verzorgen en verzenden van raadsagenda en bijbehorende stukken, het verzorgen van de besluitenlijsten en het voorzien van gewenste informatie aan de raad.

Mevrouw S. Kromkamp is de raadsgriffier van de gemeente Pekela.

Mevrouw L. Pauli is plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Pekela.

S. Kromkamp

Sybrig Kromkamp - Griffie

Raadsgriffier gemeente Pekela

Contact

Telefoonnummer: 0597 617418
e-mail: griffie@pekela.nl

Nevenfuncties mevrouw S. Kromkamp

Functies die niet uit hoofde van de hoofdfunctie worden vervuld:

  • Secretaris Agrarische Natuur Coöperatie “Westergo” (Fryslân); 
  • Plaatsvervangend burgerlid centrale geschillen commissie “Hûs en Hiem” (welstand) Fryslân.