Begroting gemeente Pekela 2021

De gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting voor 2021. Al gaat dit wederom wel gepaard met een aantal bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gelukkig minder zwaar dan de afgelopen jaren maar ook nu blijven dit lastige keuzes.

Opnieuw drukken de kosten in de jeugdzorg en wmo op het sluitend maken van de begroting. De begroting wordt op dinsdag 10 november 2020 besproken in gemeenteraadsvergadering van Pekela.

Corona

Het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. De verwachting is dat het virus er ook nog in 2021 zal zijn. Is het (hopelijk) niet het virus in de vorm van besmettingen, dan zijn het wel de economische gevolgen van het virus. Op dit moment is er geen goed zicht op de gevolgen van het virus op de begroting.

In 2021 nog een samenwerking in De Kompanjie?

In de begroting staat een belangrijke vraag centraal: Werkt de gemeente Pekela in 2021 nog ambtelijk samen in De Kompanjie, doen zij dit gedeeltelijk samen of helemaal zelfstandig? Op dit moment is dat niet helder. Voor het opstellen van de begroting is er gemakshalve van uit gegaan dat de organisatie niet is ontbonden op 1 januari 2021. De gemeente Pekela beseft zich dat er morgen een andere realiteit kan zijn aangezien de gesprekken met de gemeente Veendam door gaan.

Zelfstandigheid

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Nu duidelijk is dat Pekela op de middellange termijn zelfstandig blijft staat het jaar 2021 in het teken om samen met de gemeenteraad en inwoners een toekomstvisie op te stellen. Dat vraagt voortdurend om keuzes. De financiële polsstok is kort maar uiteraard ligt de ambitie hoog. Gezamenlijk gaan wij ook dit jaar uitvoering geven aan deze begroting en blijven we daarbij trots op Pekela.’’

Programmabegroting 2021 (pdf, 2.235 kB)

Najaarsnota 2020 (pdf, 1.193 kB)

Samenvatting van de programmabegroting 2021

Digitaal toegankelijk alternatief afbeelding programmabegroting 2021 samenvatting

Begroting 2021 in een oogopslag

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

De gemeente krijgt het meeste geld van het Rijk (zoals Algemene uitkering gemeentefonds, integratie-uitkering Sociaal domein en Sociale voorzieningen). De rest komt uit gemeentelijke belastingen en heffingen en overige inkomstenbronnen.

Burgemeester Jaap Kuin: "De verwachting is dat het coronavirus er ook nog in 2021 zal zijn. Is het (hopelijk) niet het virus in de vorm van besmettingen, dan zijn het wel de economische gevolgen van het virus."

Wethouder Hennie Hemmes: "Er wordt op dit moment volop gebouwd in Pekela, in zowel de koop-als de huursector. Er volgen nog meer mooie plannen."

Wethouder Jaap van Mannekes: "Met het extra budget voor het onderhoud van bruggen en beschoeiingen halen we de achterstand in."

Wethouder Henk Bussemann: "De kosten voor de jeugdzorg en Wmo blijven helaas drukken op onze begroting."

 • Rijk: 36,154 miljoen
 • Pekela: 8,231 miljoen
 • Rijk en Pekela samen: 44,385 miljoen
 • Belastingen en heffingen
  • Onroerendezaakbelasting (OZB): 3,007 miljoen euro
  • Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten: 1,654 miljoen euro
  • Rioolheffing: 1,109 miljoen euro
  • Secretarieleges burgerzaken (paspoort/rijbewijs, enzovoorts): 199 duizend euro
  • Overige (onder andere hondenbelasting): 308 duizend euro

Uitgaven: waar gaat het geld naartoe?

 • Bestuur en organisatie. Onder andere gemeentebestuur (raad en college), burgerzaken, communicatie: 1,913 miljoen euro.
 • Veiligheid. Brandweer en rampenbestrijding: 1,280 miljoen euro.
 • Verkeer en vervoer. Onder andere aanleg en onderhoud wegen en bruggen: 1,542 miljoen euro.
 • Economische zaken. Onder andere stimuleren werkgelegenheid, aantrekken bedrijven: 145 duizend euro.
 • Educatie. Onder andere onderwijs, volwasseneneducatie, peuterspeelzaalwerk: 1,814 miljoen euro.
 • Sport, cultuur en recreatie, Onder andere bibliotheek, beheer en onderhoud sporthallen, sportterreinen en openbaar groen: 2,717 miljoen euro.
 • Sociaal beleid en voorzieningen. Onder andere bijstandsuitkeringen, Wmo, huishoudelijke hulp, begeleiding naar werk, beschermd wonen, jeugdhulp: 26,843 miljoen euro.
 • Gezondheid en milieu. Onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin, afvalinzameling en -verwerking, aanleg en onderhoud riolering: 3,455 miljoen euro.
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Onder andere bestemmingsplannen, grondexploitaties, bouw-en woningtoezicht: 1,321 miljoen euro.
 • Algemene middelen. Onder andere uitvoering Wet Onroerende Zaakbelasting en overige financiële middelen: 3,355 miljoen euro.

Totaal: 44,385 miljoen, inclusief een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 422.000,- euro.

Hoeveel betalen we in 2021?


Eigenaar

Bij een gemiddelde WOZ-waarde van 200.000 euro betaalt u:

 • OZB: 501,20 euro (0,9% minder dan in 2020)
 • Rioolheffing: 184,70 euro (hetzelfde als in 2020)
 • Afvalstoffenheffing:
 • Eenpersoonshuishouden: 220,40 euro (13% meer dan in 2020)
 • Meerpersoonshuishouden: 315,90 euro (13% meer dan in 2020)
Huurder
 • U betaalt alleen afvalstoffenheffing

De uitgebreide versie van de begroting 2021 vindt u op www.pekela.nl.