Omgevingswet & kwaliteitsborging

Algemene informatie over de Omgevingswet en kwaliteitsborging

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt, voelt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket . U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Doe voordat u een aanvraag voor een vergunning indient eerst een conceptverzoek. De gemeente geeft dan aan of het plan kansrijk is, wat u moet aanleveren en u bespaart de kosten voor onderzoeken en de aanvraag als de gemeente uw plannen niet positief inziet. In het Omgevingsloket  kunt u vinden of u een vergunning moet hebben, wat u moet aanleveren bij de aanvraag en de aanvraag kunt u hier doen. 

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket  is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een Omgevingsplan. Een Omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Nieuwe instrumenten

Omgevingsvisie

De gemeente Pekela werkt  aan de Omgevingsvisie waarin staat hoe de toekomst van de leefomgeving zich kan ontwikkelen. Hierin staat wat de gemeente wel en niet wenselijk vindt. Klik hier voor de omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 heten bestemmingsplannen, verordeningen en een aantal rijksregels Omgevingsplan. Hierin staan alle regels over bijvoorbeeld bouw, milieu en functies van percelen en gebouwen. Het Omgevingsplan geeft de regels over wat wel en niet mag. De regels zelf veranderen op 1 januari 2024 niet, met uitzondering van bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen en het kappen van bomen. U kunt het (tijdelijke) Omgevingsplan zien op het Omgevingsloket.

De komende jaren werkt de gemeente eraan om één Omgevingsplan voor de hele gemeente te maken. Zo kunt u alle regels in één  document vinden en kijken welke regels op uw locatie gelden. Dit moet de gemeente voor 1 januari 2032 afronden. 

Omgevingsvergunning

Net als voor de Omgevingswet geldt dat voor veel veranderingen een omgevingsvergunning nodig is, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom of het bouwen van een woning. Meerdere activiteiten kunnen in één vergunning worden geregeld.

Participatie: meepraten en meedenken  

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

De gemeente is verplicht aan participatie met de inwoners te doen bij de voorbereidingen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma (een Omgevingsprogramma is een groot project zoals een woningbouw bij Heeresmeer). 

Voor u als initiatiefnemer is er een handreiking opgesteld wanneer en hoe er het beste met uw buren of buurtbewoners geparticipeerd kan worden. Als de impact op de omgeving groter is wordt participatie belangrijker. Bijvoorbeeld voor een dakkapel kan het genoeg zijn om de buren te informeren, maar bij de komst van nieuwe appartementen is een inloopavond nodig. Kijk voor meer informatie in het participatiekader

Wat doet de gemeente Pekela met de Omgevingswet?

De gemeente Pekela werkt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet. U kunt bij de gemeente terecht voor vragen, vergunningen en andere zaken. De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Kijk op de andere pagina’s voor meer informatie per onderwerp. 

Het Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket. Waar te vinden? 

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?
In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. 

  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen;
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden;
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was;
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.