Beleidsregels voor uitschrijving uit de GBA i.v.m. onbekendheid verblijfplaats en onbereikbaarheid

Dit item is verlopen op 21-03-2007.

Burgemeester en wethouders van Pekela hebben op 18 januari 2007 de volgende beleidsregels vastgesteld voor de uitschrijving van personen uit de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA), waarvan de verblijfsplaats onbekend is en volledig onbereikbaar zijn.

 

De gemeentelijke basisadministratie voor personen kan uitsluitend als basisadministratie fungeren als de gegevens in deze administratie betrouwbaar en actueel zijn. De gemeente is als houder van de GBA verantwoordelijk voor de bijhouding van de GBA. Om de kwaliteit van de GBA te waarborgen zal de gemeente handelend op moeten treden tegen burgers die verzuimen aangifte van adreswijziging te doen. Het handelend optreden dient zorgvuldig te gebeuren in verband met de eventuele rechtsgevolgen voor de burgers en de met publiekrechtelijke taken belaste instanties die afnemer zijn van de GBA. De gemeente Pekela hanteert hierbij de volgende regels:

 

1.      Vaststellen dat er inderdaad sprake is van verzuim van aangifte van adreswijziging en betrokkene daadwerkelijk niet meer op het adres verblijft waar hij staat ingeschreven. Dit vaststellen kan gebeuren aan de hand van:

a.      Een schriftelijke verklaring van de nieuwe bewoners dat betrokkene er niet meer woont;

b.      Aangetekende brief en overige poststukken (oproepingskaart verkiezingen) die in verband met vertrek van betrokkene retour worden ontvangen;

c.      Melding van een of meerdere afnemers dat betrokkene er niet meer woont.

 

2.      Na de vaststelling dat betrokkene er inderdaad niet meer woont worden de adresgegevens in de GBA in onderzoek gesteld volgens de handleiding uitvoeringsprocedures GBA.

 

3.      Informatie over een nieuwe verblijfplaats van betrokkene wordt als volgt geverifieerd:

a.      Bij adres in andere gemeente wordt de betreffende gemeente gevraagd een onderzoek in te stellen;

b.      Bij ander adres in eigen gemeente wordt aangetekende brief verzonden met verzoek alsnog aangifte van adreswijziging te doen, dan wel wordt een huisbezoek afgelegd.

 

4.      Blijkt 6 maanden nadat de adresgegevens van betrokkene in onderzoek zijn gesteld de verblijfplaats van betrokkene nog steeds onbekend te zijn en betrokkene ook volledig onbereikbaar te zijn, dan wordt de in de handleiding uitvoeringsprocedures GBA beschreven procedure uitschrijving uit de GBA uitgevoerd, waarbij op grond van de Algemene wet bestuursrecht twee publicaties in het streekblad zullen worden geplaatst. Eén publicatie waarin het voornemen tot uitschrijving uit de GBA bekend zal worden gemaakt en betrokkenen in de gelegenheid zullen worden gesteld hierop te reageren en het verzuim alsnog te herstellen. Een lijst van de betrokkenen zal op het gementehuis op de afdeling publiekszaken voor betrokkenen ter inzage worden gelegd. Een tweede publicatie waarin het college zijn besluit bekend maakt het voornemen tot uitschrijving uit te voeren. Tegen dit besluit kunnen betrokkenen bezwaar aantekenen en een eventuele voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Deze beleidsregels zijn gepubliceerd op 31 januari 2007 en treden op 1 februari 2007 in werking.