Oude Pekela Centraal

Pekela blijft in ontwikkeling. Het ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal is in 2017 tot stand gekomen met grote input vanuit het dorp. Na de bouw van de Groenling (brede school) en multifunctionele accommodatie De Binding is nu het centrum aan bod.

Aankopen en slopen

Geteisterd door leegstand en verpaupering staat dit gebied (rondom winkelcentrum de Helling, Raadhuislaan, Raadhuisplein met aanliggende bebouwing aan de Feiko Clockstraat, en het park) bovenaan de agenda. Naast direct ingrijpen, door het aankopen en slopen van de meest slechte gebouwen, moest er een breed gedragen plan komen voor de vernieuwing van het centrum.

Participatie

In vier grote sessies is met de samenleving nagedacht over wat Pekela, “Pekel”, maakt. Men kon ideeën aandragen over wat er in het centrum allemaal zou kunnen. Hierop is enthousiast gereageerd en de gemeente werd overstelpt met reacties. Deze zijn breed bediscussieerd waarbij een ieder, soms individueel, soms vanuit een doelgroep/leefstijl of zijn/haar belangen verdedigde. Verderop in 2017 konden we concreter worden door al deze ideeën in drie ruimtelijke modellen te presenteren. In een stevig en lang debat ontstond hieruit het breedst gedragen voorkeursmodel, het Ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal.

Herontwikkeling

Dit plan biedt het kader waarmee de herontwikkeling de komende jaren wordt opgepakt. Daarnaast wordt bij het inzoomen naar projectlocaties de participatie voortgezet. We blijven met elkaar nadenken, zeker ook nu we op locatieniveau aan de slag gaan.

Logo Veur en Deur Pekel tekst: Idee, Idee, Idee, idee, Welkom.