Oude Pekela Centraal

Oude Pekela Centraal

Pekela blijft in ontwikkeling. Het ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal is in 2017 tot stand gekomen met grote input vanuit het dorp. Na de bouw van de Groenling (brede school) en multifunctionele accommodatie De Binding is nu het centrum aan bod.

Aankopen en slopen

Geteisterd door leegstand en verpaupering staat dit gebied (rondom winkelcentrum de Helling, Raadhuislaan, Raadhuisplein met aanliggende bebouwing aan de Feiko Clockstraat, en het park) bovenaan de agenda. Naast direct ingrijpen, door het aankopen en slopen van de meest slechte gebouwen, moest er een breed gedragen plan komen voor de vernieuwing van het centrum.

Participatie

In vier grote sessies is met de samenleving nagedacht over wat Pekela, “Pekel”, maakt. Men kon ideeën aandragen over wat er in het centrum allemaal zou kunnen. Hierop is enthousiast gereageerd en de gemeente werd overstelpt met reacties. Deze zijn breed bediscussieerd waarbij een ieder, soms individueel, soms vanuit een doelgroep/leefstijl of zijn/haar belangen verdedigde. Verderop in 2017 konden we concreter worden door al deze ideeën in drie ruimtelijke modellen te presenteren. In een stevig en lang debat ontstond hieruit het breedst gedragen voorkeursmodel, het Ontwikkelingsplan Oude Pekela centraal.

Herontwikkeling

Dit plan biedt het kader waarmee de herontwikkeling de komende jaren wordt opgepakt. Daarnaast wordt bij het inzoomen naar projectlocaties de participatie voortgezet. We blijven met elkaar nadenken, zeker ook nu we op locatieniveau aan de slag gaan.

Logo Veur en Deur Pekel tekst: Idee, Idee, Idee, idee, Welkom.

Deelprojecten

Nadat de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal heeft vastgesteld op 30 januari 2018 zijn er vier deelprojecten van start gegaan: aanpak gevels De Helling, herinrichting openbare ruimte, economische initiatieven stimuleren, en ontwikkeling woningbouwprogramma.

Projectleiders

De deelprojecten kennen allemaal een projectleider. Heeft u een vraag of opmerkingen over een deelproject? U kunt de projectleiders bereiken via telefoonnummer 0597 617555.

  • Aanpak gevels De Helling (en sloop kelder) met projectleider Henk Woldhuis;
  • Herinrichting openbare ruimte met projectleider Barth Bouchier;
  • Economische initiatieven stimuleren met projectleider Astrid Wijninga;
  • Ontwikkeling woningbouwprogramma met projectleider Agnes Roeters.

Klankbordgroep

Voor de deelprojecten hebben wij klankbordgroepen in het leven geroepen. Deze personen denken inhoudelijk mee en zetten daarbij het algemeen belang voorop: ‘Wat is goed voor het centrum van Oude Pekela?’. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor de bewoners, ondernemers en de gemeente Pekela. De klankbordgroepleden van het deelproject herinrichting openbare ruimte zijn:

  • mevrouw E. Zuur
  • mevrouw R. Norder
  • mevrouw P. Brokschmidt
  • de heer J. Zwinderman
  • mevrouw J. Hogebrik
  • de heer B. de Groot

Ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” ter inzage

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 14 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” te Oude Pekela ter inzage ligt.

Planinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied waar voorheen onder andere het modehuis Kooistra was aan de Feiko Clockstraat te Oude Pekela. Het plan biedt ruimte voor de uitwerking van een van de geschetste ontwikkelingen zoals deze is weergegeven in het Ontwikkelplan Oude Pekela Centraal, gebied 12b. Dit bestemmingsplan is bedoeld om het benodigde planologisch-juridische kader vast te stellen op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden verleend.  Wanneer het kader is vastgesteld kan het bouwplan concreet worden gemaakt. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en hierbij wordt ingezet op het realiseren van 17 appartementen in een complex van 2 bouwlagen georiënteerd op de Feiko Clockstraat, Raadhuislaan en het Raadhuisplein.

Plan inzien

Met ingang van 14 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie” gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 8 te Oude Pekela. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0765.02BPKooistrawonen-0301.

Reageren?

Wilt u reageren? U kunt tot en met 24 augustus 2020  een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:  De raad van de gemeente Pekela. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar Zienswijze indienen.

Nieuwsbrief Veur & Deur Pekel

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, hebben we de nieuwsbrief ‘Veur&deur Pekel’ in het leven geroepen. Hierin staan interviews met bijvoorbeeld de wethouder, de projectleider, maar we gaan ook in op de ontwikkelingen en geven een verslag van de bijeenkomsten. De nieuwsbrief kent geen vaste frequentie, maar zal met name verschijnen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.