Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 3 mei 2022

Jaarverslag en jaarrekening- meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer G

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe.

 2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe.

 3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026

verhuur kiosk Heeresmeer

Het college heeft besloten:

 1. De kiosk, Heeresmeer 1 te Nieuwe Pekela, vanaf 1 mei tot 1 oktober 2022 te verhuren, zie hiervoor bijlage 1.

 2. De incidentele extra baten van € 150,= in 2022 bij de najaarsnota 2022 te verwerken in de begroting.

Verkoop percelen grond bij H. Westerstraat 1 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De percelen grond bij H. Westerstraat 1 te verkopen aan de nieuwe eigenaar van de woning aan de H. Westerstraat 1

 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 10.325,-- te verantwoorden in de najaarsnota 2022.

Bluswatervoorziening en maatregelen t.a.v. zgn. "witte vlekken" daarin

Het college heeft besloten:

 1. Neem kennis van de uitgevoerde inventarisatie bluswatervoorziening en de zgn. 'witte vlekken' daarin;

 2. Bepaal dat als mitigerende maatregelen daarin er ten aanzien van een 25 tal adressen wordt gekozen voor het verkleinen van de afstand tot de waterwinning door het realiseren van 3 extra opstelplaatsen voor de brandweervoertuigen plus het realiseren van een blusriool aan de Ploeglaan te Oude Pekela;

 3. Breng de kosten voor de investeringen ad € 27.000,-- ten laste van het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet voor riolering en/ of hemelwaterafvoer.

Desinfectie archief en archiefbewaarplaats

Het college heeft besloten:

 1. Incidenteel budget van € 22.093,75 voor het desinfecteren van het archief en archiefbewaarplaats inclusief transport beschikbaar te stellen;

 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden.