Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 8 februari 2022

Deelname aan pilotproject Housing First Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van bijgaande memo over deelname aan het pilotproject Housing First Groningen en de daarbij behorende projectbeschrijving;
 2. Te besluiten om deel te nemen aan het pilotproject Housing First Groningen

Inhuur projectleider regionale samenwerking kwetsbare inwoners, 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Gezamenlijk met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde een opdracht te verstrekken aan een projectleider regionale samenwerking kwetsbare inwoners voor de jaren 2022 en 2023;
 2. Kennis te nemen van bijgaande opdrachtomschrijving van de projectleider (zie besluitpunt 1.);
 3. In te stemmen met de verdeling van de kosten naar rato van het inwonertal van de gemeenten;
 4. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen voor personele inzet voor samenwerking op het gebied van ondersteuning aan kwetsbare inwoners (zie besluitpunt 1.) structureel € 10.000,- per jaar ter beschikking te stellen;
 5. Deze kosten (zie besluitpunt 4.) te dekken binnen de reeds beschikbare budgetten voor Opvang en Beschermd Wonen Wmo onder programma 8 Gezondheid en milieu.

Subsidie maatschappelijk werk De Badde 2022

 1. De Badde een voorlopige subsidie ad € 848.294,- toe te kennen voor 2022;
 2. De Badde een aanvullende incidentele subsidie ad €27.000,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van huiselijk geweld in 2022;
 3. De Badde een aanvullende incidentele subsidie ad € 20.191,- te verlenen voor inzet van een buurtsportcoach voor 8 uur per week in 2022;
 4. Deze incidentele subsidie (zie besluitpunt 3.) te dekken door het budget Bevordering Sport;
 5. De Badde te informeren over uw besluit middels bijgevoegde beschikking;
 6. De raad te informeren over uw besluit middels bijgevoegde brief.