Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 26 april 2022

Vervolgopdracht welstandsnota

Het college heeft besloten

 1. In te stemmen met het laten aanpassen van de concept Welstandsnota voor de gemeente Pekela op de volgende punten:

  • 1.1 Binnen de bijzondere gebieden ruimte bieden aan bijzondere afwijkende architectuur.

  • 1.2 De gebiedsregels op een dusdanige manier formuleren dat de beoogde ruimte wel geboden wordt, maar subjectieve bewoording als ‘goed’ en ‘logisch’ worden vermeden of geconcretiseerd.

  • 1.3 Een toelichting met voorbeelden en afbeeldingen van excessen. In de verdere uitvraag ook aandacht te besteden aan:

  • 2.1 Een presentatie ten behoeve van de behandeling van de Welstandsnota in de gemeenteraad;

  • 2.2 Een participatietraject in de geest van de Omgevingswet.

 2. Voor het bovenstaande een vervolgopdracht te verstrekken aan BügelHajema

 3. De incidentele lasten van afgerond € 5.900 te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde budget voor Ruimtelijke ordening.

Afsluiten dienstverleningsovereenkomst GGD 2022

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2022 vast te stellen.

 2. Portefeuillehouder B. Schollema te machtigen de dienstverlenings-overeenkomst te tekenen.

 3. De incidentele financiële gevolgen ad. € 3.900 voor 2022 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 4. De af te nemen facultatieve taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor 2023 opnieuw te beoordelen.