Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 18 januari 2022

Wob- verzoek Rapportage instandhoudingsinspectie 48 kunstwerken

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob- verzoek deels toe te kennen en de gevraagde informatie openbaar te maken door dit toe te sturen.

  2. Het Wob- verzoek deels af te wijzen in verband met de nog te doorlopen aanbesteding.

  3. De gemeenteraad hierover informeren

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Het college heeft besloten:

  1. Als gemeente Pekela aan te sluiten bij de JOGG-aanpak en JOGG-gemeente te worden. Hiertoe een budget van € 60.000 per jaar beschikbaar te stellen in 2022 tot en met 2024.

  2. De incidentele lasten van in totaal € 180.000 te dekken vanuit de nog onbestede GIDS-middelen (2021: € 71.919; 2022: € 62.579) en de bijdrage vanuit Regio Deal voor dit project van € 15.000 per jaar in 2022-2024.

  3. Daartoe de raad bij de resultaatbestemming 2021 voor te stellen om het restant van de GIDS-middelen van 2021 ad € 71.919 beschikbaar te stellen in 2022. De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken bij de voorjaarsnota 2022. Vooruitlopend op het besluit bij de voorjaarsnota een JOGG-regisseur voor 16 uur per week in de periode 2022 tot en met 2024 aan te stellen. Opdracht geven om de inzet van de JOGG-regisseur te verwerken in een projectopdracht en het college te informeren over de opdrachtnemer.