Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 14 juni 2022

Aanschaf van RX Mission als VTH applicatie

Het college heeft besloten:

  1. Afwijken van het inkoopbeleid en een VTH applicatie aan te schaffen

  2. Hierbij te kiezen voor RX Mission van Roxit

  3. De eenmalige kosten a €36.284 ten laste te brengen van het project “Omgevingswet”

  4. De jaarlijkse kosten a €24.207 ten laste brengen van het ICT – Software budget VTH applicatie

Kadernota 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het voordeel in 2022 na bijstelling in de kadernota vast te stellen op € 414.010.

  2. De Raad voorstellen de aanvullende kredieten conform bijlage 2 van de Kadernota 2022 beschikbaar te stellen;

  3. De Kadernota 2022 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2023-2026 vast te stellen;

  4. De Kadernota 2022 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2023-2026 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Vaststelling bestemmingsplan Raadhuislaan te Oude Pekela

Het college heeft besloten: het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oude Pekela, Raadhuislaan, woningbouwlocatie’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.BPRaadhuislaan-0401.

  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.