Parafenbesluitenlijst 31 augustus 2021

Uitbreiding uren medewerker Ontwikkeling III, team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de structurele uitbreiding van de formatie met 0,1 FTE voor een medewerker Ontwikkeling III, team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie per 01-05-2021 onder overigens gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden.

Aantrekken inkoop adviseur én uitvoering kostprijsonderzoek ten behoeve van het inkopen c.q. organisatie

Het college heeft besloten:

  1. Gezamenlijk met de gemeenten Veendam, Oldambt en Stadskanaal tijdelijk een inkoopadviseur inzake de nieuwe Wet Inburgering aan te trekken en een kostprijs onderzoek voor de noodzakelijke leerroutes te laten uitvoeren;

  2. De voor Pekela geschatte kosten van de inschakeling van de inkoopadviseur en het laten uitvoeren van het kostprijsonderzoek van totaal € 5.000,-- incidenteel te dekken vanuit het Rijk beschikbare gestelde middelen met betrekking tot de voorbereiding van de wet inburgering 2022;

  3. Dit budgettair neutraal te verwerken bij de Najaarsrapportage 2021;

  4. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2021 de inkoopadviseur (met Stadskanaal als penvoerder) aan te trekken en de opdracht voor het kostprijs onderzoek (Oldambt als penvoerder) te verstrekken.

Formulier dwangsom wegens niet tijdig beslissen

Het college heeft besloten:

  1. Geen dwangsom toe te kennen.