Parafenbesluitenlijst 26 mei 2021

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2020

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2020.

verhuur kiosk Heeresmeer

Het college heeft besloten:

 1. De kiosk, Heeresmeer 1 te Nieuwe Pekela, vanaf 15 mei tot 1 oktober 2021 te verhuren.

 2. De incidentele extra baten van € 150,= in 2021 bij de najaarsnota 2021 te verwerken in de begroting.

Bezwaar niet ontvankelijk

Het college heeft besloten:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren

Herziening ingangsdatum wijziging functie Medewerker , Team Sociaal, Taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur

Het college heeft besloten:

 1. Het eerdere besluit om de ingangsdatum van de functiewijziging vast te stellen op 01-05-2021, te wijzigen in die zin dat de ingangsdatum wordt vastgesteld op 01-01-2021.

verdere Lokale voorbereiding aangaande de nieuwe wet inburgering met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verdere lokale voorbereiding aangaande de nieuwe wet inburgering met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

 2. In te stemmen met de brief aan de leden van de raad betreffende de voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek (ceo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het ceo Wmo over 2020;

 2. Deze uitkomsten aan te leveren bij onderzoeks- en adviesbureau Enneüs;

 3. De uitkomsten van het ceo Wmo 2020 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;

 4. De uitkomsten van het ceo Wmo 2020 ter kennisname aan te bieden aan de seniorenraad.