Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 23 februari 2021

Afsluiten Dienstverleningsovereenkomst met GGD Groningen voor 2021

Het college heeft besloten:

  1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2021 vast te stellen;

  2. Portefeuillehouder H. Hemmes te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen;

  3. De incidentele financiële gevolgen voor 2021 en 2022 ad. € 4.311,- per jaar te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

  4. De af te nemen facultatieve taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor 2022 en, waar van toepassing, 2023 opnieuw te beoordelen.

Vaststelling voorlopige subsidie De Badde 2021

Het college heeft besloten:

  1. Een voorlopige budgetsubsidie ad. €955.069,- te beschikken aan De Badde voor 2021;

  2. Aanvullend een subsidie ad. €27.000,- te beschikken aan De Badde aangaande dienstverlening Huiselijk geweld voor 2021.