Parafenbesluitenlijst 23 februari 2021

Afsluiten Dienstverleningsovereenkomst met GGD Groningen voor 2021

Het college heeft besloten:

  1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2021 vast te stellen;

  2. Portefeuillehouder H. Hemmes te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen;

  3. De incidentele financiële gevolgen voor 2021 en 2022 ad. € 4.311,- per jaar te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

  4. De af te nemen facultatieve taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor 2022 en, waar van toepassing, 2023 opnieuw te beoordelen.

Vaststelling voorlopige subsidie De Badde 2021

Het college heeft besloten:

  1. Een voorlopige budgetsubsidie ad. €955.069,- te beschikken aan De Badde voor 2021;

  2. Aanvullend een subsidie ad. €27.000,- te beschikken aan De Badde aangaande dienstverlening Huiselijk geweld voor 2021.