Parafenbesluitenlijst 11 mei 2021

Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties uitbreiding jongeren-/buurtsportwerk

Het college heeft besloten:

 1. De Badde de opdracht te geven om de functie van jongerenwerker/weerbaarheidstrainer per 1 mei 2021 met 8 uur uit te breiden in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

 2. Een deel van de Rijksbijdrage Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 ad. € 13.500,- hiervoor beschikbaar te stellen aan De Badde en deze kosten te dekken vanuit de reeds beschikbaar gestelde budgetten Bevordering Sport.

 3. De invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties vanaf 1 januari 2022 nader uit te werken.

Wijziging functie medewerker Team Sociaal, taakveld OSCR per 1-5-2021

Het college heeft besloten:

 1. In het functieboek per 01-05-2021:

  1. de formatie voor de functie van Medewerker Ontwikkeling III bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie met 2,0 te verlagen;

  2. de functie van Medewerker Ontwikkeling II toe te voegen bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie en hieraan 2,0 fte toe te wijzen;

 2. Deze functie van Medewerker Ontwikkeling II per 01-05-2021 toe te wijzen aan twee medewerkers van het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie;

 3. Een en ander definitief mee te nemen in de herijkingsronde functiewaardering 2021.

 4. De extra kosten van € 2.600 in 2021 en € 4.000 op jaarbasis te dekken vanuit het beschikbare budget voor personeelskosten.

VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’

Het college heeft besloten:

 1. Grotendeels in te stemmen met het VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’ mits er sprake is van voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk