Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 11 mei 2021

Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties uitbreiding jongeren-/buurtsportwerk

Het college heeft besloten:

 1. De Badde de opdracht te geven om de functie van jongerenwerker/weerbaarheidstrainer per 1 mei 2021 met 8 uur uit te breiden in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

 2. Een deel van de Rijksbijdrage Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 ad. € 13.500,- hiervoor beschikbaar te stellen aan De Badde en deze kosten te dekken vanuit de reeds beschikbaar gestelde budgetten Bevordering Sport.

 3. De invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties vanaf 1 januari 2022 nader uit te werken.

Wijziging functie medewerker Team Sociaal, taakveld OSCR per 1-5-2021

Het college heeft besloten:

 1. In het functieboek per 01-05-2021:

  1. de formatie voor de functie van Medewerker Ontwikkeling III bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie met 2,0 te verlagen;

  2. de functie van Medewerker Ontwikkeling II toe te voegen bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie en hieraan 2,0 fte toe te wijzen;

 2. Deze functie van Medewerker Ontwikkeling II per 01-05-2021 toe te wijzen aan twee medewerkers van het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie;

 3. Een en ander definitief mee te nemen in de herijkingsronde functiewaardering 2021.

 4. De extra kosten van € 2.600 in 2021 en € 4.000 op jaarbasis te dekken vanuit het beschikbare budget voor personeelskosten.

VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’

Het college heeft besloten:

 1. Grotendeels in te stemmen met het VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’ mits er sprake is van voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk