Besluitenlijst 9 februari 2021

Gevelwijziging F. Clockstraat 82 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Afwijken van het welstandsadvies en besluiten in te stemmen met de voorgestelde gevelbekleding.

Heroriëntatie ondernemers TOZO

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met bijgaande offerte van Advisorgroep voor heroriëntatie ondernemers TOZO;

 1. In de Voorjaarsnota 2021 incidenteel € 229.286,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de actualisatie december-circulaire 2020.

Conform besloten.

Uitwisseling (lokale) gegevens met Belastingdienst n.a.v. de toeslagenaffaire

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.

 2. In te stemmen met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en diens plaatsvervanger

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit tot aanwijzing van mevrouw A.E. van der Heide als heffings- en invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 2. Het besluit tot aanwijzing van de heer M.J.J. Hazenberg als plaatsvervangend heffings- en invorderingsambtenaar van 20 februari 2018 in te trekken.

 3. Om de persoon met de functietitel Medewerker beleidsuitvoering I Informatievoorziening binnen het team Informatievoorziening van de gemeente Veendam voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst:

  1. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Pekela;

  2. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Pekela.

 4. Om de persoon met de functietitel Medewerker gegevens I Informatievoorziening binnen het team
  Informatievoorziening van de gemeente Veendam voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst:

  1. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Pekela,

  2. aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet voor alle belastingheffingen en -invorderingen van de gemeente Pekela.