Besluitenlijst 5 januari 2021

Aanstellen medewerkers OOV

Nummer: 202000964

Datum besluit: 05/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. De formatie van het team Sociaal, taakveld OOV, uit te breiden met 0,89 fte medewerker Beleidsuitvoering I met ingang van 1 februari 2021;

  2. Het openstellen van de functies medewerker Ontwikkeling II voor 1 fte en medewerker Beleidsuitvoering I voor 0,89 fte, team Sociaal, taakveld OOV, met ingang van 1 februari 2021.

  3. De vacatures met ingang van 1 februari 2021 in te vullen door twee gerede kandidaten.

  4. De kosten voor 2021 ad € 156.461,- te dekken uit de loonsom medewerker Ontwikkeling II en taakstellend binnen de overige vacatures.

  5. Voor de kosten vanwege het invullen van de 0,89 fte functie van medewerker Beleidsuitvoering I

  6. ad € 73.666,- vanaf 2022 aanvullende MOT-maatregelen realiseren ter hoogte van dit bedrag

aanwijzen loco-secretarissen gemeente Pekela

Datum besluit: 05/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. de heer Rene Dalmolen, teamleider Sociaal, en mevrouw Angelique van der Heide, teamleider Fysiek, aan te wijzen als plaatsvervangers van de gemeentesecretaris van Pekela.

  2. de heer Gert Klok ontheffen van zijn aanstelling als loco-secretaris van de gemeente Pekela, met dank voor bewezen diensten.