Besluitenlijst 4 mei 2021

Verlening aanvullende incidentele voorlopige subsidies 2021 Biblionet (ronde 2)

Het college heeft besloten:

  1. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 voor 2021 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.b.v. het dekken van een deel van de kosten van het programma ‘Taal als basis en plezier in lezen’ ad € 18.728,-;

  2. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 voor 2021 een aanvullende incidentele voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.b.v. de openstelling van de bibliotheekvestiging in Dorpshuis ‘De Kiepe’ in 2021 ad € 55.514,-;

  3. De incidentele extra kosten in 2021 van besluitpunten 1. en 2. ad € 74.242,- taakstellend te dekken binnen het totale budget van programma 6. Sport, cultuur & recreatie en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

  4. Biblionet door middel van bijgevoegde subsidiebeschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluiten onder 1. en 2.;

  5. De raad door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten onder 1., 2. en 3.

Conceptaanvraag voor de realisatie van een woonbestemming aan de J.R. Stuutstraat F 5 te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een woonbestemming aan de J.R. Stuutstraat F 5 te Nieuwe Pekela

  2. Conceptbrief aan initiatiefnemer onder redactie laten uit gaan.

Uitbreiding urnenmuur op de begraafplaats Wedderweg te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Bestaande urnenmuur uit te breiden met 2 extra muren

  2. Gemeenteraad voor stellen een krediet van € 45.000,- beschikbaar te stellen en de extra jaarlijkse lasten van € 2.250 te dekken vanuit de verwachte baten.

  3. De raming van de structurele lasten en baten m.b.t. de uitbreiding van de urnenmuur op te nemen in de begroting 2022.