Besluitenlijst 2 februari 2021

Besteding en reservering vrijval 2019 Centrumgemeente middelen Beschermd Wonen

Nummer: 202100055

Het college heeft besloten:

  1. 1.Het restant van de Centrumgemeentemiddelen Beschermd Wonen en Opvang 2019 € 177.867,- in de jaarrekening 2020 laten vrij vallen

  2. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voorstellen om € 6.581,-beschikbaar te stellen voor de verlenging van het contract van de regionale projectleider kwetsbare inwoners voor het jaar 2021;

  3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 het contract van de regionale projectleider te verlengen voor het jaar 2021.

Aanschaf applicatie ten behoeve van vroegsignalering schulden

Nummer: 202100014

Het college heeft besloten:

  1. Het systeem Inforing aan te schaffen inclusief koppelingen aan BRP, Allegro (VKB) en Roxit Zaaksysteem (Green Valley) aan te schaffen;

  2. In de Voorjaarsnota 2021 hiervoor een bedrag incidenteel beschikbaar te stellen van € 12.170,- en dit te dekken uit de actualisatie decembercirculaire 2020;

  3. Hiervoor een structureel een bedrag beschikbaar te stellen van € 12.915,- nadelig en dit te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2021;

  4. Vooruitlopend op het besluit over de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de aanschaf van de applicatie Inforing.