Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Besluitenlijst 2 februari 2021

Besteding en reservering vrijval 2019 Centrumgemeente middelen Beschermd Wonen

Nummer: 202100055

Het college heeft besloten:

  1. 1.Het restant van de Centrumgemeentemiddelen Beschermd Wonen en Opvang 2019 € 177.867,- in de jaarrekening 2020 laten vrij vallen

  2. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voorstellen om € 6.581,-beschikbaar te stellen voor de verlenging van het contract van de regionale projectleider kwetsbare inwoners voor het jaar 2021;

  3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 het contract van de regionale projectleider te verlengen voor het jaar 2021.

Aanschaf applicatie ten behoeve van vroegsignalering schulden

Nummer: 202100014

Het college heeft besloten:

  1. Het systeem Inforing aan te schaffen inclusief koppelingen aan BRP, Allegro (VKB) en Roxit Zaaksysteem (Green Valley) aan te schaffen;

  2. In de Voorjaarsnota 2021 hiervoor een bedrag incidenteel beschikbaar te stellen van € 12.170,- en dit te dekken uit de actualisatie decembercirculaire 2020;

  3. Hiervoor een structureel een bedrag beschikbaar te stellen van € 12.915,- nadelig en dit te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2021;

  4. Vooruitlopend op het besluit over de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de aanschaf van de applicatie Inforing.