Besluitenlijst 27 juli 2021

Bestuurlijke fusie schoolbesturen Dollard College en Ubbo Emmius College

Het college heeft besloten:

  1. Een positief advies af te geven inzake de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het Dollard College en Ubbo Emmius College per 01-01-2022;

  2. Brief aan het Dollard College sturen.

Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente - waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.

  2. Kennis te nemen van de aankondiging dat er enkele wijzigingen in de achtervangovereenkomst worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd.

  3. De raad over ons besluit te informeren.