Besluitenlijst 26 mei 2021

Conceptbegroting 2022 Afeer

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van Afeer;

  2. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer;

  3. De financiële gevolgen van incidenteel € 86.000,- aan hogere lasten in 2022 te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2021.

Regiovisie toerisme Oost Groningen

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de beleidsmatige samenwerking in Oost-Groningen op het gebied van recreatie, toerisme en de regiomarketing;

  2. Intentioneel in te stemmen met de voorgestelde gemeentelijke financiële bijdrage voor het 2021 de regiomarketing van € 12.750.

  3. De extra financiële last voor 2021 opnemen in de Voorjaarsnota.

  4. Als het initiatief onvoldoende toegevoegde waarde heeft, het NPG niet financieel niet bijdraagt en/of er geen structurele dekking kan worden aangewezen, dan na 1 jaar stoppen.

  5. Verdere besluitvorming via een nader uitgewerkt college af te wachten, waarin de Regiovisie, de uitwerking en een voorstel voor de organisatie en bekostiging van de regiomarketing worden aangegeven.