Besluitenlijst 1 juni 2021

Onderzoek toekomstbestendige buitendienst

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het rapport Gemaintewark’n Pekela

 2. Voor de nadere uitwerking van dit rapport Hein Training en Advies aanvullend in te huren voor het opstellen, uitwerken en uitvoeren van de onderdelen benoemd in punt 3.

 3. De volgende (deel)onderwerpen nader uit te werken:

  1. Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding

  2. Uitvoeringsplan Storingsdienst

  3. Uitvoeringsplan reguliere dagelijkse werkzaamheden onderverdeeld in intern, Afeer en extern

  4. Uitwerken investeringsvoorstel aanschaf/ vervanging materieel

  5. Uitwerken samenwerkingsvorm Afeer

  6. Inrichten administratie voor uren mens en materieel

  7. Opstellen van een evaluatieplanning

 4. In te stemmen met een onderzoek naar realisatie van een garage/ werkplaats van Afeer in de gemeentewerkplaats

 5. Goede communicatie inzetten voor zowel het rapport als de nog uit te werken plannen.

 6. Nieuwe werkkleding aan te schaffen voor het gemeenteambtenaren en gedetacheerd personeel.

 7. Het contract van de huidige huisvesting van de buitendienst te verlengen.

 8. Het rapport ter kennisname aan te bieden aan de raad.

 9. In de voorjaarsnota 2021 incidenteel €200.000 beschikbaar te stellen en voor 2022 hiervoor incidenteel €200.000 in de primaire begroting 2022 op te nemen.

Verzoek tot het bijplaatsen van 3 asbussen in nieuw graf

Het college heeft besloten:

 1. Bij uitzondering toe te staan van het bijzetten van een 1 asbus in een nieuw uit te geven graf gelegen op de algemene begraafplaats ‘'Wedderweg" te Oude Pekela. Daarnaast 2 asbussen plaatsen in nieuw naastgelegen graf.