Besluitenlijst 13 juli 2021

Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar

Het college heeft besloten:

  1. Betrokkene wordt aangewezen als onbezoldigd ambtenaar in dienst van de gemeente Pekela

  2. Betrokkene wordt instemming gevraagd middels een daartoe nader op te stellen brief.

  3. De aanvraag voor het verlenen van opsporingsbevoegdheid (boa-bevoegdheid) wordt ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis).

Besteding incidentele coronamiddelen

Het college heeft besloten:

  1. De notitie “een frisse start na corona voor Pekelder verenigingen” als kader vast te stellen.

  2. De gemeentelijke kosten voor mislopen pacht, huur sportaccommodaties vast te stellen op € 41.177

  3. Dit bedrag begrotingstechnisch te verwerken

  4. In te stemmen met het voorstel om een activiteitenfestival te organiseren voor de start van het nieuwe verenigingsseizoen.

  5. Voor het activiteitenfestival een bedrag van maximaal € 10.000 in te zetten voor de organisatie en uitvoering.

  6. Een bedrag van maximaal € 50.000 in te zetten voor een tijdelijke activiteitensubsidie

  7. De genoemde bedragen voor deze onderdelen aan te merken als subsidieplafond

Bestuurlijke fusie schoolbesturen Dollard College en Ubbo Emmius College

Aangehouden om in aanwezigheid van portefeuillehouder Schollema te bespreken.