Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 7 juli 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 7 juli 2020

Aanwijzen toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000487

Het college heeft besloten:

 1. Medewerker van bureau Visible aan te stellen als toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Marktconsultatie huishoudelijke ondersteuning

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000493

Het college heeft besloten:

 1. Een marktconsultatie huishoudelijke ondersteuning te organiseren.
 2. Daartoe bijgaande marktconsultatie vast te stellen.
 3. Deze te plaatsen op Tenderned.

Memo verlenging bevoorschotting vervoerders

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000514

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlenging van de huidige 80% regeling bevoorschotting voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, te verlengen tot 1 juli 2020 in verband met de gewenste continuïteit van de vervoerders
 2. De uitvoering van de bevoorschotting tot 1 juli 2020 te bepalen op de vastgestelde 80% regeling voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 met referentieweek 10 van het jaar 2020.
 3. In te stemmen om voor de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 de huidige 80 %-regeling bevoorschotting te continueren. De referentieperiode wordt bepaald op de gemiddelde maandomzet periode juli 2019 tot en met september 2019 plus de NEA index van 2020 van 6,7%. De bevoorschotting Leerlingenvervoer wordt per 1 juli beëindigd.
 4. De vervoerders in kennis te stellen van uw genomen besluit.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders DHW en APV

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000521

Het college heeft besloten…

 1. De toezichthouders van MB-All zoals op bijgevoegde lijst staan opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de APV en de Drank- en Horecawet;
 2. Deze personen aan tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;
 3. De bij dit besluit behorende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten vast te stellen;
 4. De periode voor aanstelling en aanwijzing vast te stellen op 20-6-2017 tot en met 31-12-2017.