Parafenbesluitenlijst 6 oktober 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 6 oktober 2020

Vaststelling bestemmingsplan "Kooistra locatie"

Datum besluit: 02-10-2020

Poststuknummer: 202000668

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de binnengekomen reacties op het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie”;
  2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het (ontwerp)bestemmingsplan Kooistra locatie zoals verwoord in de reactienota
  3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
  4. De indiener van de zienswijze te informeren met vermelding van de geplande behandeling in de raad