Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. 

Parafenbesluitenlijst 6 oktober 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 6 oktober 2020

Vaststelling bestemmingsplan "Kooistra locatie"

Datum besluit: 02-10-2020

Poststuknummer: 202000668

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de binnengekomen reacties op het ontwerpbestemmingsplan “Kooistra locatie”;
  2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het (ontwerp)bestemmingsplan Kooistra locatie zoals verwoord in de reactienota
  3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
  4. De indiener van de zienswijze te informeren met vermelding van de geplande behandeling in de raad